Aselain muutosehdotukset valmistumassa: Käsiaseiden saatavuutta esitetään merkittävästi rajoitettavaksi

11.03.2009
[ SV | EN ]

Aselainsäädännön tiukentamista koskevat ensimmäisen vaiheen muutosehdotukset ovat valmistumassa. Käsiaseiden (pistoolin, pienoispistoolin, revolverin, pienoisrevolverin) saatavuutta esitetään merkittävästi rajoitettavaksi. Käsiaseeseen voisi jatkossa saada luvan vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harrastanut aktiivisesti ammuntaa vähintään kaksi vuotta ampumaseuran jäsenenä.

Lupaa haettaessa olisi aina esitettävä ampuma-asekouluttajan antama todistus harrastuksesta. Aselakiin ehdotetaan lisättäväksi ampuma-asekouluttajia koskevat säännökset. Kouluttajan tulee olla 20 vuotta täyttänyt, ampuma-aseen hallussapitoon oikeutettu luvan haltija sekä ampumaseuran jäsen ja sisäasiainministeriön vaatimukset täyttävän koulutuksen suorittanut.

Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa ehdotetaan myönnettäväksi aina määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Jos henkilö hankkii uusia käsiaseita tämän määräajan kuluessa, kaikkien käsiaseiden hallussapitolupien voimassaoloaika päättyy ensimmäisen määräajan umpeutuessa.

Ensimmäisen määräaikaisen luvan jälkeen luvan haltija voisi saada käsiaseelleen toistaiseksi voimassa olevan hallussapitoluvan. Luvan haltijan on kuitenkin viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun tai -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta, riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta taikka luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun esitykseen.

Metsästysaseeseen voisi jatkossa saada hankkimisluvan vasta, kun on täyttänyt 18 vuotta. Huoltajien suostumuksella voisi 15 vuotta täyttänyt henkilö saada rinnakkaisluvan haulikkoon, yhdistelmäaseeseen, kivääriin tai pienoiskivääriin metsästystä, ampumaurheilua tai -harrastusta varten. Huoltajalle voitaisiin puolestaan antaa lupa ampuma-aseen hankkimiseen ja hallussapitoon, jos alle 18-vuotias lapsi harrastaa metsästystä tai ammuntaa. Lupa olisi voimassa siihen saakka, kunnes rinnakkaisluvanhaltija täyttää 19 vuotta.

Terveydentila ja käyttäytyminen ehdotetaan selvitettäväksi entistä tarkemmin

Aselakiin ehdotetaan lisättäväksi soveltuvuustestiä koskeva uusi säännös. Hankkimisluvan hakija olisi velvollinen suorittamaan lupaviranomaisen järjestämän hänen henkilökohtaista sopivuuttaan aseen hallussapitoon selvittävän soveltuvuustestin. Soveltuvuustesti olisi puolustusvoimien P2 -soveltuvuustestin kaltainen.

Aselain uudistamisen yhteydessä esitetään muutettavaksi myös poliisilakia, jotta poliisilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet saada tietoja aselupaa hakevien henkilöiden terveydentilasta, päihteiden käytöstä ja väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi poliisille tulisi oikeus saada tietoja asevelvollisuuden suorittamisesta ja palveluskelpoisuuden arvioinnista.

Lääkärille ja muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle ehdotetaan säädettäväksi oikeus tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta.

Aselain muutosehdotukset lähdössä laajalle lausuntokierrokselle

Sisäasiainministeriö asetti syyskuussa 2008 kaksivaiheisen hankkeen valmistelemaan aselainsäädännön ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistamista. Ensimmäisen vaiheen muutosehdotukset ovat valmistumassa ja lähdössä laajalle lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamiseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuussa

Hankkeesta saa lisää tietoa osoitteesta www.intermin.fi/suomi/aselaki. Aselain muutosehdotuksiin voi ottaa kantaa osoitteessa www.otakantaa.fi.

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, 050 357 7194, erityisavustaja Kristiina Kokko, 050 342 3654, hallitusneuvos Jouni Laiho, (09) 1604 2849, projektipäällikkö Mika Lehtonen, (09) 1604 2353Takaisin Tulosta sivu