Kilpailun järjestämisohje

SAL Practical-jaosto V1.7,  26.2.2018

 

 

1.Halukkuus järjestää kilpailu

Halu järjestää kilpailu voi lähteä monesta syystä. Ehkä on vain kyse velvollisuuden tunteesta tai sitten halusta näyttää mitä meidän seuraa osaa ja saa aikaiseksi. Hienoa on kuitenkin se, että meillä on seuroja ja niissä ihmisiä, jotka haluavat muille kilpailuja järjestää. Usein uuden seuran kannattaa lähteä liikkeelle järjestämällä seuran sisäisiä kilpailuja (level 1) ja edetä, kun alkaa tuntua siltä, että taitoa ja halua löytyy. Kilpailun järjestäminen ei ole vaikeaa, kunhan muistaa perusasiat ja kysyy apua, jos itse ei muista tai tiedä kaikkea.

Tämän opuksen tarkoituksena on tasoittaa tietä niille, jotka kilpailuja haluavat järjestää.

2.Kilpailun budjetti

Kilpailun budjetti muodostuu useista eri asioista.

Kulupuolelle kuuluvat ainakin:

 • Mahdollinen ratavuokra
 • Puutavara
 • Taulut
 • Paikkamateriaali (teipit)
 • Maalit
 • Toimitsijoiden majoitus ja ruokailu (ja RM:n matkakorvaus)
 • Mahdolliset painokulut
 • Palkinnot ja kaiverrukset
 • Kahvion tuotteet
 • Practical-Jaoston perimä jaostomaksu on 5 € maksanutta kilpailijaa kohden.
 • SM-kilpailuista SAL perii järjestämislupamaksun joka on vuodelle 2014 100 € ensimmäisestä päivästä ja seuraavista kilpailupäivistä 10 €/päivä.
 • IPSC perii L3 kisoista järjestämismaksun jonka SAL maksaa.

Tulopuolella ovat:

 • Osallistumismaksut
  • SM-kilpailun enimmäismaksu on 100 €
 • Kahviosta jäävät tulot
 • Sponsorien anti palkintoihin

3.Kilpailuorganisaatiossa tarvittavat ihmiset

Ei ole olemassa yhtä ja ainoaa tärkeintä ihmistä organisaatiossa, vaan kaikilla on oma tärkeä paikkansa. Mitä paremmin organisaatio toimii ja ihmiset tietävät paikkansa, sitä parempi on lopputulos. On turha pelätä virheitä, koska kaikki tekevät niitä ja se on vain inhimillistä. Pääasia on se, että niistä oppii ja parasta on se, että voi oppia muiden virheistä.

Toimihenkilöiden tehtävät on määritelty IPSC:n julkaisemassa sääntökirjassa kohdassa 7.1, tässä on vain lyhyt esittely.

Kilpailunjohtaja (Match Director / MD)

 • Kilpailun yleisjohtaja
 • Rata-alueen rakenteiden hallinnointi
 • Kilpailijoiden jako ryhmiin
 • Aikataulutus
 • Tukihenkilöiden esimies
 • Toimihenkilöiden koordinointi
 • Pitää huolen, että palvelut toimivat

Ratamestari (Range Master / RM)

 • Vastaa kaikista ihmisistä ja heidän turvallisuudestaan rata-alueella
 • Huolehtii, että radalla toimitaan sääntöjen mukaisesti
 • Toimii kaikkien radalla työskentelevien esimiehenä
 • Toimii yhteistyössä kilpailunjohtajan kanssa
 • Kaikki hylkäykset ja vetoomukset tulee toimittaa ratamestarille

Quarter master / QM

Jakelee, korjaa ja huoltaa ratalaitteet (taulut, paikkatarrat, rakenteet, jne), ratatuomarien varusteet (timerit, paristot, nitojat, jne) ja vastaa toimitsijoiden huollosta.

Tulostenlaskija ( Stats Officer / SO)

 • Huolehtii tulosten syöttämisestä laskentaohjelmaan
 • Jos löytää epätäydellisiä tuloskaavakkeita, ilmoittaa siitä RM:lle
 • Julkaisee tulokset, kun kilpailu on ohi
 • Toimittaa tulokset Practical-Jaostolle ja L3 kisoissa myös IPSC:lle
 • Tulostenlaskijan avuksi tarvitaan lähetti joka kuljettaa tuloskaavakkeet stageilta tulostoimistoon.

Pääratatuomari (Chief Range Officer / CRO)

 • Toimii alueellaan olevien ratatuomareiden esimiehenä
 • Pitää huolen, että kaikki ampujat saavat reilun ja hyvän hengen mukaisen kohtelun
 • Valvoo, että alueella noudatetaan IPSC:n sääntöjä

Ratatuomari (Range Officer / RO)

 • Antaa kilpailijoille puitteet joiden mukaan ammunta tulee suorittaa
 • Antaa ratakomennot
 • Valvoo ampujan suoritusta
 • Merkitsee suoritusajan ylös
 • Tulkitsee osumat tauluissa
 • Antaa rangaistukset virheellistä osumista tai menettelytavoista
 • Auttaa ampujaa samaan parhaan mahdollisen suorituksen

Kirjuri

 • Kirjaa ylös ratatuomarin tulkkaamat osumat ja virheet
 • Pitää huolen, että suorituspaikalla on oikea ampuja
 • Ottaa ampujan allekirjoituksen tuloskaavakkeeseen

Paikkaaja

 • Paikkaa ammutut taulut vasta, kun on saanut luvan RO:lta
 • Nostaa pystyyn kaatuneet / pudonneet osumaan reagoivat taulut
 • Vaihtaa tarvittaessa uusia tauluja
 • Maalaa metallitaulut, virittää heilurit jne.

Suositus on, että jokaiselle ammuttavalle osuudelle olisi

 • yksi RO
 • yksi kirjuri
 • yksi paikkaajia

Lisäksi suosituksena on, että pitkillä stageilla olisi paikkaajia enemmän kuin yksi. Mikäli RO:ta on käytössä riittävästi, kannattaa myös kirjurilla olla RO-pätevyys. Edelleen, jos henkilökuntaa on tarpeeksi, käyttää kahta RO:ta, jotka vuorottelevat. Näin saadaan uusia tuomareita oppimaan tuomarin työt kokeneemman valvonnassa.

Level III kisoissa joka stagella oltava NROI RO – pätevyyden omaava tuomari.

Lisäksi tarvitaan muita ihmisiä, jotka rakentavat ja tekevät oman osansa yleensä ampujien sitä juurikaan huomaamatta. Näitä ovat ihmiset, jotka mm.

 • rakentavat osuudet
 • pitävät huolta kahvilatoiminnasta
 • ottavat vastaan kilpailijat

On tärkeää muistaa, että kyseessä on vapaaehtoistoiminta ja näin vapaaehtoisten saanti paikalle saattaa olla vaikeaa. Kannattaa myös varautua siihen että, vaikka henkilö olisi lupautunut tulemaan paikalle, saattaa hänelle tulla este ja näin kilpailuorganisaatiosta puuttuukin yllättäen ihmisiä. Tekijöitä saisi olla mieluummin liikaa, kuin liian vähän.

Ihmisiä voi koota kilpailuorganisaatioon muistakin kuin vain omasta seurasta, näin kilpailun rakentaminen helpottuu ja työkuorma kevenee yksittäisen seuran kohdalla. Tuomareita on kohtuullisen helppoa saada muistakin seuroista, mikäli omat rahkeet eivät riitä.

4.Kilpailuun sopiva rata-alue

Riippuen siitä mitä ammutaan olisi rata-alueen hyvä taata riittävä turvallisuus ja hyvät taustavallit. Esimerkiksi pistoolilla ampumaetäisyydet ovat yleensä yhdestä metristä 50 metriin, kun kiväärillä ammutaan aina 300 metriin saakka ja jopa pidemmälle.

On tärkeää muistaa ampumaradan rajoitukset esimerkiksi aukioloaikojen suhteen. Jos niitä kerran rikkoo, voi olla, ettei rataa saa käyttöön toista kertaa.

Kilpailun läpiviemisen kannalta on parempi, jos jokainen osuus olisi omalla eristetyllä suorituspaikallaan. Kun useita osuuksia laitetaan samalle suorituspaikalle, vaikuttavat ne toisiinsa ja hidastavat kilpailun läpivientiä.

Kannattaa myös pohtia voidaanko tarvittaessa edellisen osuuden paikalle tehdä jo valmiiksi pohjat toiselle osuudelle. Tämä helpottaa esimerkiksi kaksipäiväisen kilpailun järjestämistä.

Seura ei tarvitse omaa rataa voidakseen järjestää kilpailun. Useampi seura on valmis vuokraamaan omaa rataansa muillekin seuroille kohtuuhintaan.

5.Ammuttavat osuudet

Mikä tekee osuudesta mielenkiintoisen? Se riippuu ampujasta itsestään, mutta usein jo se, että suorittamiseen löytyy useita ratkaisuvaihtoehtoja, tekee osuudesta hyvän. Kilpailussa olisi hyvä olla sekä nopeita ja lyhyitä että pitkiä ja aikaa vieviä osuuksia.

Osuuden vaativuus riippuu ammuttavasta matkasta ja siitä, miten taulut ampumapaikalle näkyvät. Tauluja voidaan peittää rakenteilla, ei-ammuttavilla tauluilla tai osittamalla tauluja, myös mini taulujen käyttö monipuolistaa stagea. Minitauluissa on muistettava niiden sääntöjen mukainen sijoittelu suhteessa muihin tauluihin. Liian vaikea osuus turhauttaa ampujan helposti.

Mikä tekee osuudesta tylsän? Jos osuudessa ei ole ampujalle mitään haastetta tai ampujat eivät saa toisiinsa eroa tuloksissa. Osuuden tarkoitus on myös mitata ampujien kykyä keksiä paras tapa ampua osuus, mutta osuuden voittajan tulisi kuitenkin olla se, joka osaa parhaiten ampua eikä se joka osaa tehdä jonkun jipon parhaiten.

Ampumaosuuksien määritelmät ovat IPSC-säännöissä kohdassa 1.2.

Kun osuuksia suunnitellaan, tärkeitä asioita huomioida ovat ampumasektorit ja radalla jo olevat rakenteet. Näin rakentajille ei tule ylivoimaisia ongelmia osuuden rakentamisessa.

Kannattaa porukalla piirtää erilaisia osuuksia ja sitten yhdessä päättää mitkä otetaan käyttöön itse kilpailussa ja mitkä laitetaan talteen tulevaisuutta varten.

On tärkeää tehdä jo piirtämisvaiheessa selkeä suunnitelma siitä, mitkä ovat ampumasektorit, miten ampujan liikkumista rajoitetaan suorituksen aikana ja missä on virhe- ja rikelinjat ovat. Kun osuutta sitten rakennetaan, ei koko osuuden idea katoa yllättäen savuna ilmaan, kun jokin pieni yksityiskohta muutti koko osuuden suoritustavan.

Sääntökirjan luvussa yksi on tärkeitä asioista, jotka tulee ottaa huomioon osuuksia suunnitellessa.

Osuuksia suunnitellessa on hyvä muistaa että, mitä monimutkaisempi osuus on mekaanisesti tai elektronisesti sitä todennäköisimmin siihen tulee kilpailun aikana toimintahäiriöitä ja pahimmillaan nämä voivat johtaa osuuden poistamiseen kilpailusta.

Osuutta voi muuttaa niin kauan, kun sitä ei ole kukaan kilpailija ampunut. Jos osuutta joutuu muuttamaan kesken kilpailun, on olemassa kaksi mahdollisuutta:

1) ammuttaa kaikki, jotka sen ovat jo ampuneet uudelleen tai

2) poistaa osuus koko kilpailusta.

Keep It Simple Stupid on hyvä perusajatus.

Mikäli stagea aletaan tulkata ennen kuin ampuja on lopettanut suorituksen, tulee tästä mainita stagebriiffissä ja ampujalla on oikeus valtuuttaa toinen henkilö tarkastamaan osumat puolestaan.

 

6.Kisojen kokoaminen

Kisojen rakentamista varten kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nimetä kilpailun johtaja ja range master. Mitä aikaisemmin ihmiset sitoutuvat kisojen järjestelyihin sitä jouhevammin homma sujuu. Hyväksi toimintamalliksi on osoittautunut se, että jokaiselle rakennettavalle stagelle nimetään joku vastuuhenkilö, joka vastaa ko. stagen kuntoon saattamisesta. Stagen vastuuhenkilöksi kannattaa valita luotettavaksi todettu henkilö.

Kun stageille kohdennetaan ihmisiä, kannattaa katsoa, että ihmisiä on sopivasti. Eniten aikaa kuluu taulujen paikkaamiseen eli, jos kyseessä on iso stage ja/tai pitkät ampumamatkat, kannattaa paikkaajia varata useampia.

Aikatauluttamista kannattaa harkita tarkkaan, ettei vedä koko kisaa tukkoon. Usein, jos yksi stage alkaa jäädä aikataulusta jälkeen, se näkyy seurannaisvaikutuksena myös muualla.

Kilpailun läpimenoaika on käytännössä stagemäärä*pisimmän stagen läpimenoaika+siirtymäaika. Lyhyen stagen jälkeiselle pitkälle stagelle kertyy väistämättä jonoa. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä että aikataulu olisi kaatumassa. Tärkeintä on tämän stagen läpimenoaika, ei se että edelliseltä stagelta päästään jatkamaan nopeammin.

 

7.Kalenterista sopiva aika

Ulkoampumakaudella on vain rajallinen määrä viikonloppuja. Lisäksi tietyt viikonloput kuten äitienpäivä, koulujen loppumisviikonloppu varsinkin juhannus ovat huonoja kilpailuviikonloppuja. Sopivaa kilpailuviikon loppua suunniteltaessa kannattaa ensin tarkastaa jaoston kotisivujen TAPAHTUMAT -sivulta (joka kääntyy automaattisesti TARHA:n kalenteriin) minä viikonloppuina jo on kilpailu.

Kun itselleen sopivaksi viikonloppu on valittu, kannattaa tehdä heti sähköinen hakemus TARHAan jolloin se tulee heti näkyviin alustava-tilassa.

Syys-, lokakuussa kalenteri täyttyy yllättävän nopeasti. Päällekkäisyyksiä ei nykytilanteessa voida kokonaan välttää. Lajin kannalta tämä on lähes pelkästään positiivinen ongelma, mutta kilpailun järjestäjä haluaisi tietenkin kilpailunsa täyteen.

Jaoston kalenterin lisäksi IPSC:llä on olemassa level 3 -kilpailujen kalenteri, josta selviää milloin isoja kilpailuja on maailmalla.

Iso osa ampujista osallistuu kilpailuihin Suomen ulkopuolellakin ja pohjoismaissa on sovittu, että pyrittäisiin pääsemään tilanteeseen jossa samana viikonloppuna ei järjestetä kahta saman disipliinin level 3 -kilpailua edes eri maissa.

Kilpailuajankohtaa sovittaessa on hyvä ottaa huomioon PV:n ratojen tilanne. Mikäli joku seura järjestää kilpailut PV:n radalla tiettynä viikonloppuna, tulisi muiden kilpailunjärjestäjien pyrkiä huomioida tämä.

8.Kilpailujen hakeminen ja hyväksyminen

Kilpailuiden hakemisesta on erillinen ohje

 

8.3.Muita ilmoituksia

Kisoista ilmeisesti tulee tehdä ilmoitus myös paikalliselle poliisille kirjallisesti viimeistään 5 vrk ennen kilpailua.

 

9.Kilpailussa tarvittavia tarvikkeita

9.1.         Puutavara

Jo keväällä kannattaa katsoa, kuinka paljon puuta yms. tavaraa on jäljellä, jotta on helpompi arvioida, kuinka paljon mitäkin tarvitaan. Taulurimaa tarvitaan aina. Samasta paikasta löytyy yleensä muutkin puutavarat. Tyypillisesti tarvitaan myös rikelinjoja.

9.2.         Työkaluja ja tarvikkeita

 • Lapioita
 • Rautakankia
 • Vasaroita
 • Ruuvinvääntimiä + akkuja
 • Ruuveja
 • Jne.

9.3.         IPSC Pahvitaulut

IPSC- kilpailutauluja saa mm. Oulusta. Valmistaja on SCA Pakkaustarvike (puh. 010-2452360). Taulut toimitetaan linja-autorahtina ja niitä kannattaa tilata vähintään kolme kertaa kisassa ammuttavien taulujen lukumäärä (kaksi varsinaiseen kisaan ja yksi tuomarikisaan). Kannattaa kuitenkin ottaa vaikka 4 kierrosta, koska aina tarvitaan varatauluja ja muutenkin on hyvä, että varastossa on aina jokunen sata ylimääräisiä tauluja. Taulupaketin Matkahuollosta noutavan henkilön kannattaa omistaa iso auto, sillä paketit ovat suuria. Taulut kannattaa tilata hyvissä ajoin. Jaosto on luopunut taulumonopolista, joten tauluja voi tilata muualtakin. Taulut hyväksyy ratamestari.

9.4.         Taulujen suojaus sateen varalta

Jos vesisade yllättää, on taulun päälle vedettävä muovipussi yksi tapa suojata taulut ja taata ampujille edes jossain määrin tasapuoliset olosuhteet. Paikkaajalla taulumuovi kuitenkin on kirous. Nykyiset ns. timanttitaulut kestävät varsin hyvin sadetta. Laittamalla taulut kiinni esimerkiksi kovalevytaustaan niiden sateen kestävyys paranee huomattavasti, edelleen tilannetta parantaa pieni taulutikkuihin kiinnitetty sadelippa. Sadelipassa täytyy huomioida se, ettei lippa häiritse ampumista.

9.5.         Kilpailussa käytettävät peltitaulut

Varamaaleja kannattaa olla useita niille osuuksille, joilla kaatuvia maaleja käytetään. Ei ole harvinaista, että pleitistä irtoaa jalka tai Popperista menee akseli poikki. Jos metallitauluja käytetään laukaisemaan esimerkiksi heilureita, varavaijereita ja vaijerilukkoja on syytä varata tarpeeksi. Metallitaulujen kuljetukseen tarvitaan joko peräkärry tai kottikärryt tms.

9.6.         Paikkamateriaalit

Paikkatarvikkeita voi hankkia yrityksestä www.targetbarn.com Ne ovat rasiassa olevia neliötarroja, jotka ovat paljon nopeampia käyttää kuin teippi, eivätkä maksa merkittävästi enempää suuressa erässä tilattuna. Teippiä tuo maahan Beiersdorf Oy (puh. 02-4103200), mutta ei myy sitä suoraan kuluttajille. Teippiä voi kysellä rautakaupoista tai maalausliikkeistä. Teipin malli on Tesa 4304. Toimitus on välillä vähän hidasta (luokkaa pari viikkoa) eli kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

9.7.         Maalit

Riippuen metallitaulujen väristä, tarvitaan mustaa ja valkoista maalia. Tarvittaessa punaistakin maalia on hyvä olla olemassa muutama purkki jalka/käsimerkkien yms. maalailua varten. Metallitaulut olisi hyvä maalata jokaisen ampujan jälkeen. Tämä on pakollista pistooli- ja kiväärikilpailuissa L3:sta alkaen.

9.8.         Paristot (ajanottolaitteisiin)

Pattereita tarvitaan paljon. Hyviä ovat esimerkiksi Duracell-paristot. Laatuparistoja saa erikoisliikkeistä. Jokaiselle RO:lle varaparistot mukaan!

9.9.         Nitojia

Jokaisella osuudella tulee olla oma toimiva nitoja ja siihen varaniittejä

9.10.Kirjoitusalustoja

Kirjurilla on huomattavasti helpompaa, kun voi kirjoittaa alustaa vasten (yksi alusta per osuus).

9.11.Kyniä

Sekä kuulakärki että lyijykyniä. Sateen kastelemaan paperiin ei kuulakärkikynän muste tartu.

9.12.Ruokahuolto henkilökunnalle ja ampujille

 • Sämpylöitä
 • Kahvia / teetä
 • Virvoitus- / energiajuomia / vettä (tarpeeksi)
 • Energia- / Suklaapatukoita
 • Mitä paremmat tilat sitä monipuolisempi tarjonta ja myös parempi kahvilatuotto.
 • Ratatuomareiden ja järjestelyorganisaation ruokahuolto on tärkeää!

9.13.Tuloslaskenta

 • Tietokone
 • WinMSS ohjelman viimeisin versio tai Shoot’N Score It.
 • Viimeisin Master-tietokanta, joka löytyy jaoston sivuilta
 • Sähköä ja kuiva sekä rauhallinen paikka tietokoneelle ja tuloslaskennalle
 • Tuloslomakkeet joita Niitä voi joko ostaa SAL:n toimistosta tai tulostaa tulosten laskentaohjelmista tai painattaa kirjapainossa.

9.14.Kaatuvien metallitaulujen kalibrointiase

Kilpailuorganisaatiolla tulee olla hallussaan ase- ja patruunayhdistelmä, jonka PF on sääntöjenmukainen. Tällä aseella voidaan kalibroida metallitauluja, sekä ratkaista ampujan haastaman taulun toiminta.

9.15.Power Factorin tarkastaminen

Jotta voidaan määritellä kilpailijoiden käyttämä powerfactor, tulee järjestäjän varata seuraavat välineet:

 • Luodinnopeusmittari (varaparisto)
 • Vaaka, jolla voidaan punnita luotien paino
 • Purkuvasara luodin irrotukseen
 • Taskulaskin powerfactorin laskemiseen

Kannattaa myös tutustua sääntökohtaan 5.6.

Jos jostain syystä luodinnopeusmittarin antamat tulokset ovat virheellisiä, on helpompaa jättää PF mittaamatta, kuin kiusata ampujia epämääräisillä tuloksilla.

Helpoin tapa varmistua tuloksen oikeellisuudesta on laittaa kaksi luodinnopeusmittaria peräkkäin. Kun molemmat mittarit näyttävät samanlaisia tuloksia, on mittaus yleensä oikein.

Luotettavimmat mittaustulokset saadaan keinovaloa/IR-kennoja käyttävästä mittarista joka on sijoitettu ulkoiselta valolta suojaavaan laatikkoon, eli ns. kronoboksiin.

10.Yhteistyökumppanit

Useat aseiden maahantuojat ja aseliikkeet avustavat mielellään kilpailuiden palkinnoissa. Rahallista apua sen sijaan on erittäin vaikeaa saada. Kannattaa lähestyä paikallisia aseliikkeitä ja muita mahdollisia yhteistyökumppaneita ajoissa. Pyytäjiä varmasti riittää. Lisäksi tarjoamalla mainoksia käsiohjelmaan voi helpottaa kilpailun budjettia.

11.Palkinnot

Aseliikkeistä saa kohtuu helposti tavarapalkintoja. Palkinnot kannattaa kaiverruttaa vasta, kun selviää kuinka monta ampujaa kuhunkin luokkaan tulee. Palkintoja myyviä yrityksiä on lukuisia.

Mieluummin liikaa palkintoja kuin liian vähän!

Lisäksi level 3 -kilpailuissa jaetaan presidentin mitalit, jotka jaetaan luokan voittajalle, jos luokassa on yli 10 ampujaa. Lisäksi kategorioissa eli lady, junior, senior ja supersenior on mahdollista saada presidentin mitali, kun kilpailijoita on vähintään 5.

SM-mitalit jaetaan kolmelle parhaalle, edellytyksenä tähän on se että kategoriassa on vähintään kaksi kilpailijaa. SM-merkit jaetaan SAL:n Kilpailutoiminnan yleissääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. SM-mitaleja ja merkkejä (sekä sääntökirjaa) tilataan SAL:n toimistosta.

12.Kilpailuohjelma

Suurimmassa osassa kilpailuja on kilpailuohjelma. Se jaetaan ampujille ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjelma sisältää mm:

 • Kilpailunjohdon yhteystiedot
 • Osuuksien sijainti rata-alueella
 • Ammuttavat osuudet piirroksineen
 • Kilpailun aikataulu
 • Ryhmien kierto osuuksilla
 • Yhteiskumppanien mainokset

13.Kilpailukutsu (kilpailun avaaminen internetissä)

1) Level II ja tätä korkeamman tasoiset kisat pitää ilmoittaa ennen muita medioita SAL:n practical jaoston virallisilla sivuilla.

2) Level II ja tätä korkeamman luokan kisat tulee ilmoittaa vähintään 30 vrk ennen kisaa sekä että ilmoittautuminen ko. kisoihin alkaa maksimissaan 120 vrk ennen kisaa ja vähintään 21 vrk ennen kisaa, kuitenkin siten ettei ilmoittautuminen voi alkaa kilpailuun aikaisemmin kuin kisa on ilmoitettu SAL:n practical jaoston www-sivustolla.

Kun kilpailukutsu laitetaan internetiin, olisi siitä hyvä selvitä seuraavia asioita:

 • Mikä seura kilpailun järjestää?
 • Milloin kilpailu on?
 • Missä kilpailu järjestetään?
 • Kilpailunjärjestäjän yhteystiedot (ilman salasanaa ja kirjautumista toimiva).
 • Kuka on kilpailunjohtaja, kuka on ratamestari?
 • Mitä aseluokkia kilpailussa ammutaan?
 • Kuinka monta osuutta kilpailussa ammutaan?
 • Paljonko kilpailussa kuluu vähintään patruunoita?
 • Kuinka monta osanottajaa kilpailuun otetaan mukaan?
 • Milloin on viimeinen ilmoittautumispäivä?
 • Koska osanottomaksu tulee viimeistään maksaa?
 • Pankkitilin tiedot ja mitä kilpailijan halutaan laittavan viestiksi maksaessaan kilpailumaksua
 • Ajo-ohjeet ampumapaikalle
 • Missä kisapäivänä ilmoittaudutaan ja mihin aikaan?
 • Onko kanttiinia?

14.Kilpailuun ilmoittautuminen

Nykyään kilpailuihin ilmoittaudutaan yleensä joko sähköpostilla tai sitten internetin kautta kilpailunjärjestäjän antamaan osoitteeseen. Kannattaa olla myös varasuunnitelma, jos jostain syystä sähköposti jumiutuu tai tukkeutuu.

Ilmoittautumisia voi pyytää joko henkilökohtaisesti tai sitten niin, että seurat ilmoittavat kilpailijansa yhdellä yhteisellä sähköpostilla. Suositus olisi, että molemmat tavat olisivat käytössä.

Ilmoittautumisen olisi hyvä pitää sisällään:

 • Ampujan nimi
 • Ampujan suomalainen ID
 • Ampujan seura
 • Ampujan aseluokka ja ampuuko hän minor vai major-luokassa
 • Ampujan kategoria (lady, junior, senior, super senior, yleinen)

Näillä tiedoilla voidaan jo aloittaa luomaan kilpailua ja syöttämään osallistujia tulospalvelu-ohjelmaan.

15.Kilpailijoiden karsintaohje

Usein kilpailuun on tulossa enemmän osallistujia kuin on mahdollista ottaa vastaan. Karsinta täytyy suorittaa tasapuolisesti ja urheilullisten kriteerien perusteella. Jaoston suositus on että kilpailunjärjestäjä avaa ilmoittautumisen 2 – 4 viikoksi pelkästään kiintiöpaikkalaisille.

Kiintiöön kuuluvat:

 • Kilpailuissa ammuttavien SM-divisioonien hallitseva kolmen kärki yleisessä, lady, junior, senior ja super senior -luokissa.
 • Kaikkien divisioonien EM/MM-kisoihin edustusampujiksi valitut henkilöt (maajoukkueet ja yksilöedustajat)
 • n. 1/2 kilpailijapaikoista, jotka jaetaan kilpailun SM-divisioonan ampujille ilmoittautumisajankohdan rankingin mukaan.

Tämän jälkeen kilpailujärjestäjän julkaistua valitut alkaa uusi ilmoittautumiskierros

 • nopeusjärjestyksessä tai muutoin kilpailujärjestäjän valitsemalla tavalla.
 • Peruutuspaikat ja eräpäivään mennessä maksamattomat paikat täytetään jonotuslistalta ilmoittautumisjärjestyksessä.

15.1.PM-kisojen slotijako

15.1.1.Järjestävä maa saa 40 % paikoista, muut 20 % kukin.

15.1.2.Paikat jaetaan aluksi divisioonittain

15.1.3.Regionien tulee vahvistaa maajoukkueensa 60 päivää ennen kilpailua

15.1.4.Järjestäjä jakaa käyttämättä jääneet slotit tämän jälkeen

15.1.5.Level 3 PM-kisat on laitettava IPSC:n kalenteriin vähintään 4 kuukautta ennen kisaa

16.Osallistumismaksu

Osallistumismaksut ovat olleet keskustelun aiheena viime aikoina (mm. internetissä). Varsinaista ylärajaa ei ole olemassa kuin Suomen mestaruuskilpailuissa, joissa maksimi on 100 euroa.

Mikä sitten on se oikea summa? Se lienee kiinni siitä, mitä ampujat haluavat kilpailusta maksaa. Pitää muistaa, että seurat järjestävät kilpailuja ja seuroissa kilpailun järjestävät yksittäiset ihmiset.

Jos mahdollista, kannattaa osallistumismaksujen keräämiseen käyttää seuran tiliä. Näin vältytään jälkipuheilta siitä, kuka on käyttänyt rahoja ja mihin.

17.Kilpailun perustaminen WinMSS-ohjelmaan

 

18.Ampujien jako ryhmiin (squad)

Kilpailun osanottajia voi jakaa ryhmiin usealla eri tavalla.

 • Osa haluaa olla tutussa seurassa eli oman seuransa ampujien kanssa. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan kehitä ampujia eteenpäin, koska he näkevät aina vain samat ampujat tekemässä erilaisia ratkaisuja osuuksilla.
 • Kilpailun voitosta ampuvat haluaisivat usein ampua keskenään ja nähdä toistensa suoritukset. Tätä kutsutaan usein Super squadiksi.
 • Kolmas tapa on sotkea samaan ryhmään kaikentasoisia ampujia.
 • Osa ilmoittautumisohjelmista antaa kilpailijalle mahdollisuuden valita itse squadinsa

Ryhmistä ei kannata tehdä liian suuria, sillä ryhmäkoon vaikutus aikatauluun on merkittävä.

Ryhmäjako kuuluu kilpailunjohtajan vastuualueeseen.

19.Kilpailun aikataulu

Usein tehty virhe on liian optimistinen aikataulu. Näin ollaan jatkuvasti oletetusta aikataulusta myöhässä ja tämä rassaa sekä kilpailijoita, ratatuomareita ja muuta järjestelyporukkaa.

Kaikille on tärkeää tietää milloin heidän pitää olla ja missä. Myös liikkumiseen osuuksien välillä tulee varata riittävästi aikaa.

Aikatauluun tulee kuulua ainakin seuraavat asiat:

 • Milloin ilmoittautuminen alkaa ja milloin se loppuu
 • Milloin ase ja varustetarkastus alkaa ja milloin se loppuu
 • Milloin alkaa alkupuhuttelu
 • Milloin ampumaryhmän tulee olla osuudella, josta he aloittavat
 • Ampumaryhmien kierto ammuttavilla osuuksilla
 • Mahdollinen ruokatauko ja sen pituus
 • Palkintojen jako

Ampumaryhmän hyvä koko on maksimissaan 10 ampujaa, tällaisella ryhmällä menee noin tunti aikaa kunkin osuuden ampumiseen ja seuraavalle osuudelle siirtymiseen.

Osuudella on hyvä varata ampujaa kohti noin 5 minuuttia aikaa.

Osuuden esittelyyn ja läpikäyntiin menee noin 5 minuuttia riippuen osuuden vaativuudesta.

Ampujille tulee antaa ryhmänä 5 minuuttia tutustumisaikaa.

 

20.Majoitus

Kannattaa tutustua paikalliseen majoitustarjontaan, sieltä saattaa olla mahdollista saada esimerkiksi ryhmäalennuksia. Suurin osa ampujista joutuu joka tapauksessa majoittumaan yöksi, jos kilpailu on useampipäiväinen. Lisäksi osa ratatuomareista tarvitsee todennäköisesti majoitusta

21.Paikoitus kilpailupaikalla

Kilpailupaikalle on syytä laittaa opasteet minne autoja saa pysäköidä. Näin vältetään tarvittavien kulkureittien tukkeutuminen, sekä autojen joutuminen paikkoihin, joissa niihin voi osua vaikka kimmokeita.

22.Turvallisuussuunnitelma

Malli materiaalisalkussa.

23.Ilmoittautuminen kilpailupaikalla

Kun ampujat saapuvat kilpailupaikalle, tulevat he ensimmäiseksi ilmoittautumaan.

Ampujilla tulee olla:

 • Voimassa oleva kilpailulisenssi
 • Tosite osallistumismaksusta, mikäli kilpailunjärjestäjä niin haluaa.

Ampujan tulisi saada vastaavasti järjestelyorganisaatiolta:

 • Kilpailijanumero
 • Ryhmä, jossa hän ampuu
 • Aikataulu
 • Kuvaukset ammuttavista osuuksista
 • Mahdollinen yhteistyökumppaneiden materiaali

Tähän on syytä varata useampi henkilö, näin ampujien läpikulkuaikaa nopeutetaan.

Joukkueiden kokoonpano ilmoitetaan tässä vaiheessa kilpailuorganisaatiolle.

24.Ase ja varustetarkastus

Asetarkastukseen kannattaa varata:

 • Mittalaatikko
 • Sääntökirja
 • Uusin luettelo production-luokan aseista, löytyy IPSC:n sivuilta
 • Liipaisimen mittauspunnus
 • Aseet tunteva henkilö

Asetarkastuksen on tarkoitus pitää ampujien aseet sääntöjenmukaisina ja antaa heille mahdollisuus tarkistuttaa aseidensa sääntöjenmukaisuus ennen kilpailua. Kun sääntöjenvastaisuuksia huomataan kilpailun aikana, johtaa se ampujan siirtämiseen open-luokkaan tai pahimmillaan poistamiseen lopputuloksista.

25.Tuomaribriiffi

Ennen kilpailun alkua kootaan kaikki tuomarit/kirjurit/paikkaajat yhteen ja ratamestari pitää puhuttelun, jossa käydään läpi tarpeelliset ja ajankohtaiset asiat.

Toimitsijoilla tulee olla kaikilla tiedossa RM:n, MD:n ja QM:n puhelinnumerot tai muu tapa ottaa näihin yhteyttä (kuten radiopuhelin).

26.Tuomarikilpailu

Tuomareille järjestetään yleensä oma kilpailunsa, joka on ennen varsinaista kilpailua. Näin tuomareilla on mahdollisuus myös ampua. Usein tuomarit ja muut apurit ensin rakentavat osuudet ammuttavaan kuntoon ja vasta sitten pääsevät ampumaan. Tämä usein tietää sitä, että tuomarit joutuvat ampumaan kiireessä samalla testaten ratalaitteiden toimivuutta.

27.Ratatuomarien varustus osuuksilla

Helpointa on aloittaa sillä, että ostaa joka osuudelle oman muovilaatikkonsa. Näin on helppo varmistua siitä, että kaikki tarpeellinen on mukana.

Osuuksilla tarvitaan:

 • Ajanottolaite = timeri + varaparisto
 • Paikkamateriaalit = teipit (ruskea ja valkoinen sekä musta, jos tauluja on ositettu maalaamalla)
 • Mahdolliset maalit
 • Kyniä
 • Kirjoitusalusta
 • Nitoja + niittejä
 • Varatauluja
 • Muovipusseja taulujen päälle
 • Varatuloslappuja
 • Sääntökirja
 • Protestikaavakkeita

28.Kilpailupuhuttelu

Kilpailupuhuttelussa kilpailun johtaja voi tuoda esiin esimerkiksi viimeiset muutokset osuuksiin tai antaa ohjeita ampujille. Myös kilpailun jury tulee ilmoittaa kilpailijoille. Juryyn kuuluu puheenjohtaja ilman äänivaltaa sekä kolme äänivaltaista jäsentä. Kilpailunjohtaja tai hänen nimittämänsä edustaja toimii juryn puheenjohtajana. Muiden juryn jäsenten tulisi olla tuomarikortin omaavia kilpailijoita.

Yleensä ratamestari pitää samaan aikaan oman neuvonpitonsa ratatuomareille ja ratatuomarit lähtevät osuuksille tekemään viimeiset silaukset ja ovat siten valmiina odottamassa ampujia saapuviksi.

29.Itse kilpailu

Kun alkupuhuttelu on pidetty alkaa itse kilpailu. Kun alkuvalmistelut on tehty huolella, kilpailu sujuu omalla painollaan. Kilpailunjohtaja ja ratamestari kiertävät osuuksia läpi ja katsovat, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin.

Tuloskaavakkeet pitäisi saada kuljetettua aina yhden ryhmän jälkeen tulospalveluun, näin saadaan tulokset valmiiksi mahdollisimman pian.

30.Erilaiset ongelmat kilpailun kulussa

Itse kilpailussa voidaan törmätä monenlaisiin ongelmiin ja täydellisen ratkaisuvalikoiman kirjoittaminen on mahdotonta.

Usein tuntuu siltä että jokin asema jää jälkeen aikataulusta. Tämä voi johtua siitä että edellinen stage on nopea ja kilpailijat siitä suoriuduttuaan kasaantuvat seuraavalle asemalla. Tarkasta kellosta ennen korjaavia toimenpiteitä, kuten paikkareiden jne. siirtoa että stage todella on jäljessä aikataulusta.

31.Kilpailijan diskaaminen:

Jos kilpailija toimii sääntöjen vastaisesti ja hänet hylätään, tulee hänen lopettaa kilpailunsa siihen ja hänen tuloksensa on DQ. DQ:sta on aina ilmoitettava ratamestarille (RM) niin pian kuin on mahdollista.

32.Kilpailijan mielestä tulos ei ole sellainen, kuin hän ampui:

Jos syystä tai toisesta tuloskaavakkeeseen merkitty tulos ei ole oikea, tulee se korjata oikeaksi. Ampuja voi jättää tuloskaavakkeen allekirjoittamatta ja pyytää ratamestarin paikalle selvittämään tilannetta.

Jos ratalaitteet eivät toimi, kuten niiden pitäisi, määrätään ampujalle uusinta.

33.Ratalaitevauriot:

Kun ratalaite ei toimi tai menee rikki kesken ammunnan, tulee ratalaitteet korjata ja ampuja ammuttaa uudestaan. Jos ratalaitteet eivät toimi samoin kaikille ampujille, tulee koko osuus poistaa kilpailusta.

Kaatuvien metallitaulujen (popperit) haastaminen on kuvattu sääntökirjan liitteessä C1.

Jos osuuden kuvaus tai sen läpikäyminen on muuttunut kesken kilpailun ja johtanut vaikka kokonaan erilaisen ampumasuorituksen löytymiseen, toimitaan seuraavasti: ne jotka ovat ampuneet osuuden eri tavalla uusivat osuuden tai sitten koko osuus poistetaan kilpailusta.

34.Aikataulu:

Jos aikataulu on laadittu liian optimistiseksi, tulee kilpailunjohtajan ja ratamestarin puuttua tähän heti, näin asialle voidaan vielä tehdä jotain. Osuudelle voidaan määrätä apujoukkoja kesken kisan läpikulkuajan nopeuttamiseksi. Viimeinen tapa on poistaa osuuksia.

Usein tuntuu siltä että jokin asema jää jälkeen aikataulusta. Tämä voi johtua siitä että edellinen stage on nopea ja kilpailijat siitä suoriuduttuaan kasaantuvat seuraavalle asemalla. Tarkasta kellosta ennen korjaavia toimenpiteitä, kuten paikkareiden jne. siirtoa että stage todella on jäljessä aikataulusta.

35.Kahvila / ruokailupalvelut

Jos on mahdollista, kannattaa järjestää kahvila ja ruokailupalvelua. Nälkäisille ampujille käy kaikki kahvista aina lämpimään ruokaan. Halvin tapa hankkia tuotteita kahvilaan on ostaa ne tukusta.

36.Tuloslaskenta

Tavallisesti kilpailujen tulospalvelusta huolehtii samat ihmiset, jotka ottavat kilpailijoiden ilmoittautumisen vastaan – näin tarvittavat muutokset saadaan saman tien siirrettyä kilpailuun.

Tulosten laskeminen yleensä venyttää kilpailun päätöstä ja palkintojenjaon aikataulua. Tärkeintä kuitenkin on että tulokset lasketaan oikein. Tuloslaskentaan on siis syytä panostaa ja pitää huoli, että se on miehitettynä tarpeeksi usealla ihmisellä. Pienessäkin kisassa tuloslaskentaan tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka mielellään tekevät ainoastaan tuloslaskentaa. Tuloslaskentaohjelman käyttöohjeeseen on syytä tutustua, hankkia kokemusta ohjelman käytöstä ja suunnitella tuloslomakkeiden käsittelytapa etukäteen.

Tuloslaskennan toiminta kannattaa jakaa työvaiheisiin:

1. Tuloslomakkeen alkutarkastus

tarkistetaan että lomakkeessa on kaikki tarvittavat tiedot ja että yhteenlasku on tehty oikein.

2. Tuloslomakkeen syöttö WinMSS-ohjelmaan

Esim. työnjako voi olla että yksi lukee ja toinen kirjoittaa.

3. Tarkistus: Verify-listaa verrataan tuloslomakkeeseen.

Tuloslomakkeet kannattaa järjestellä esim. kirjekuoriin stageittain jotta tarkistukset voi tehdä järjestelmällisesti.

Tulospalvelun tarvikkeet:

 • Vähintään 1 tietokone
 • Tulostin + paperia
 • Isoja kirjekuoria tai mappeja tuloslomakkeiden järjestelyä varten
 • Värillisiä tusseja
 • WinMSS-ohjelma, löytyy IPSC:n sivuilta
 • Uusin WinMSS master-tietokanta, löytyy jaoston-sivuilta
 • Sähköä
 • Kuiva ja rauhallinen paikka
 • Nitoja + niittejä

Jos on mahdollista, kannattaa käyttää useampaa tietokonetta ja näin tulosten syöttäminen nopeutuu.

Sitä mukaa kun tuloksia valmistuu, kannattaa ne laittaa paikkaan josta ampujat voivat ne tarkistaa. Sääntökohdan 9.8.2 mukaisesti esille täytyy laittaa väliaikaiset stagetulokset. Verify-listoissa on se ongelma että ampujan aseluokka ei näy selkeästi eikä mahdollisia räikeitäkään virheitä ole helppo havaita. On kuitenkin hyvä tapa tulostaa kilpailijakohtaiset verify-listat ja jakaa ne kilpailijoille.

Protestiaika on säännöissä määritelty yhden tunniksi siitä kun väliaikaiset stagetulokset on asetettu näkyville, käytännössä tästä voidaan kuitenkin joustaa yhteisellä sopimuksella.

Tuloslaskennan tulee käyttää protestiaika tulosten tarkistamiseen, vähintään jokaisen stagen voittajan tulos on syytä tarkistaa vielä kerran. Jokainen ampuja on velvollinen tarkistamaan oman tuloksensa.

Protestiajan loputtua kilpailunjohtajan tulee hyväksyä tulokset virallisiksi, tämän jälkeen virheitä ei voi enää korjata. On siis tärkeätä että tulokset lasketaan kerralla oikein!

Lopputuloksia kannattaa tulostaa valmiiksi ainakin jokaista seuraa varten, mielellään enemmänkin. Niitä tullaan joka tapauksessa kysymään heti palkintojenjaon jälkeen. USB-tikulle otettavat tulokset ovat myös suosiossa.

37.Tulosten toimittaminen jaostolle ja L3 kisoissa myös IPSC:lle.

Tulosten ja RM-raportin toimittamisesta on oma ohjeensa.

38.Palkintojenjako

Ennen palkintojenjakoa on syytä vielä tarkistaa tulosten oikeellisuus. Mikään ei ole ikävämpää, kuin pyytää palauttamaan palkintoja joko palkintojen jaon aikana tai sitten sen jälkeen.

Kannattaa aloittaa siitä sijasta, jolle on viimeinen palkinto jaettavaksi ja niin, että isoin luokka jaetaan viimeiseksi. Kannattaa muistaa myös kategorioiden ja joukkuepalkintojen jakaminen.

Yhteistyökumppaneita pitää muistaa kiittää sekä kaikkia, jotka ovat kilpailun järjestämiseen osallistuneet.

Tuomarikilpailussa ampuu usein ampujia, jotka sijoittautuvat palkintosijoille kilpailussa. Heidän olisi myös hyvä olla paikalla. Usein tuomarit kiirehtivät purkamaan osuuksia.

Palkintojenjakoa varten kannattaa tulostaa tulokset pdf-muodossa ja per luokka. Lisäksi kannattaa tulostaa kategoriat. Nämä helpottavat palkintojenjakoa.

39.Osuuksien purkaminen ja ampumapaikkojen siistiminen

Kilpailu ei ole järjestäjän kannalta ohi ennen kuin rata-alue on siivottu ja osuudet on purettu.

Mitä parempaan kuntoon rata-alue jätetään, sitä todennäköisempää on se, että sitä saadaan käyttää uudelleen.

 

40.Tiedottaminen

Tiedottamiseen varautuminen. Päätös siitä, kutsutaanko tiedotusvälineiden edustajia seuraamaan kilpailua. Tiedottamisen vastuuhenkilö.

Tiedottaminen kilpailujen aikana ja jälkeen. Tulosten toimittaminen tiedotusvälineille.

SLU:n nettisivuilla on urheiluseuran viestintäopas.

 41.Nettikeskustelu kilpailusta

Nettikeskustelut kilpailun kulusta ovat nykypäivää. Internetin keskustelupalstoilta on luettavissa mikä oli kivaa ja mikä meni poskelleen.

Jos tuntuu, että osa kommenteista on osuvia, kannattaa niistä ottaa opikseen seuraavalla kerralla. Turha loanheitto kannattaa jättää huomioimatta.