Eura trap 1-trap, Eura

Euran Seudun Ampujat
Avoin alueellinen kilpailu
03.09.2022
Lounais-Suomi
Euran keskusampumarata
Haulikko
Nuoret, N, Y, Y50, Y60, Y70, Y75
Ei tulospalveluohjelmaa
Ei
Timo Kaira, timo.kaira@gmail.com, 050 5729018