Jatkossa lupa ruutipistoolin vain vuoden ohjatun harrastuksen jälkeen
19.10.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Poliisi myöntää jatkossa pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin hankintaluvan ensimmäisenä aseena vain vuoden aktiivisen ohjatun harrastuksen jälkeen. Hakijan pitää harrastaa seurassa samantyyppisellä pistoolilla, johon hän hakee lupaa. Lisäksi hänen on hankittava ja esitettävä lääkärintodistus. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja hallitusneuvos Jouni Laiho lähettivät 14. lokakuuta lääninhallituksille ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle ”Tarkennus ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koskeneeseen kirjeeseen 29.9.2008”-kirjeen.

– Henkilön, joka hakee ampumaurheilu tai -harrastusperusteella ensimmäistä lupaa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin tai pienoisrevolveriin, tulisi aina osoittaa 29.9.2008 päivätyssä ohjekirjeessä tarkoitettu yhden vuoden pituinen aktiivinen harrastus ampumaseuran ohjauksessa kyseisellä asetyypillä. Kirjeessä mainittu yhden vuoden pituinen aktiivinen harrastus ampumaseuran aseella tulisi tapahtua pistooli-, pienoispistooli-, revolveri- tai pienoisrevolveri-tyyppisellä ampuma-aseella. Vuoden aikana tapahtunutta aktiivista harrastusta osoittaa noin kaksi kertaa kuukaudessa tapahtunut harrastaminen, joka on jatkunut suhteellisen tasaisesti läpi vuoden, toteaa poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja hallitusneuvos Jouni Laihon allekirjoittama kirje, joka on osoitettu lääninhallituksille ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle.

– Lääkärintodistuksen hankkimisvelvollisuus koskee kaikkia pistoolin, revolverin, pienoispistoolin ja pienoisrevolverin hankkimisluvan ja rinnakkaisluvan hakijoita, ei pelkästään ensimmäisen luvan hakijoita. Aseluvanhakijan soveltuvuutta koskevan lääkärintodistuksen voidaan katsoa olevan, ellei syytä ilmene, voimassa kuusi kuukautta. Kutakin lupahakemusta varten ei siis edellytetä erillistä lääkärintodistusta, mutta lääkärintodistuksen on oltava annettu luvanhakijan soveltuvuuden arvioimista varten.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja hallitusneuvos Jouni Laiho allekirjoittaman kirjeen päiväys on 14. lokakuuta.

– Vaikka hakija esittää terveydentilaansa koskevan lääkärintodistuksen, lupaviranomaisen on tehtävä hakijan soveltuvuudesta omaan harkintaansa perustuva ratkaisu kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella. Kaikki käsiaseluvanhakijat on haastateltava. Ensimmäistä käsiaselupaa hakevan haastattelee kaksi viranhaltijaa, muut luvanhakijat voi haastatella yksi viranhaltija. Haastattelijoiden ei tarvitse olla poliisimiehiä. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden 2.6.-luvun mukaan pääsääntönä on, että haastattelijana toimisi lupahakemuksen ratkaiseva henkilö.

Jatkossa poliisi tuskin myöntää lupaa .22 kaliiperin pistooliin, jos hakijan perusteena on metsästys.

– Luvan antamista loukkupyynnin lopetusaseeseen on ohjeistettu aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden luvuissa 3.3.1.2. ja 3.5.3. Lupa loukkupyynnin lopetusaseeksi tulisi antaa vain, jos loukkupyynti on laajamittaista ja jatkuvaa. Lupaviranomaisen tulee tarkoin selvittää, että 22LR-kaliiperinen ase ei toimintatapansa puolesta ole tarpeettoman tulivoimainen haettuun käyttötarkoitukseen, Mikko Paatero ja Jouni Laiho ohjeistavat.

– Itselataava kertatuli -toiminen ampuma-ase tulisi pääsääntöisesti katsoa tarpeettoman tulivoimaiseksi lopetusaseena. Loukkupyynnin lopetusaseeksi hyvin soveltuviksi voitaisiin katsoa (lippaaton) kertatuli-tyyppinen pistooli tai yksitoiminen revolveri. Lopetusaseeksi soveltuu myös pienoiskivääri, joten luvanhakijan tulisi selvittää myös se, miksi hän tarvitsee lopetusaseeksi käsiaseen.

Mikko Paatero ja Jouni Laiho kehottavat poliisia käsittelemään kaikki vireillä olevat hakemukset uusien ohjeiden mukaisesti.

– Kaikki lupahakemukset käsitellään uusien ohjeiden mukaisesti riippumatta vireilletuloajankohdasta. Sellaisista lupahakemuksista, jotka ovat olleet vireillä 29.9.2008 annettujen ohjeiden voimaantullessa, ja joista tehtäisiin kielteinen päätös pelkästään vuoden harrastuksen puuttumisen perusteella, voidaan hakijalle olosuhteiden muuttumisen vuoksi palauttaa lupamaksu, mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa.