Sisäasiainministeriö: "Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan"
25.6.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

– Käsiaseiden (pistoolien, pienoispistoolien, revolvereiden ja pienoisrevolvereiden) saatavuutta rajoitetaan. Käsiaseeseen voisi jatkossa saada luvan vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harrastanut aktiivisesti ammuntaa vähintään kaksi vuotta ampumaseuran jäsenenä, toteaa sisäasianministeriön 25. kesäkuuta julkaisema tiedote. – Hallitus päätti tänään torstaina 25.6. ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 26.6.

– Ampuma-aselakia esitetään muutettavaksi siten, että käsiaseeseen lupaa hakevan on jatkossa esitettävä ampumaseuran ampuma-asekouluttajan antama todistus harrastuksestaan. Aselakiin ehdotetaan lisättäväksi ampuma-asekouluttajia koskevat säännökset. Kouluttajan tulee olla 20 vuotta täyttänyt, ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun luvan haltija, ampumaseuran jäsen tai sen palveluksessa sekä tulevan Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän koulutuksen suorittanut, sisäasiainministeriö toteaa tiedotteessaan.

– Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa ehdotetaan myönnettäväksi aina määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Jos henkilö hankkii uusia käsiaseita tämän määräajan kuluessa, kaikkien käsiaseiden hallussapitolupien voimassaoloaika päättyy ensimmäisen määräajan umpeutuessa.

Sisäasiainministeriö kertoo, että ensimmäisen määräaikaisen luvan jälkeen luvan haltija voisi saada käsiaseelleen toistaiseksi voimassa olevan hallussapitoluvan. Luvan haltijan on kuitenkin viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun tai -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta, riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta taikka luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun esitykseen.

– Metsästysaseeseen voisi jatkossa saada hankkimisluvan vasta, kun on täyttänyt 18 vuotta. Huoltajien suostumuksella voisi 15 vuotta täyttänyt henkilö saada rinnakkaisluvan haulikkoon, yhdistelmäaseeseen, kivääriin tai pienoiskivääriin metsästystä taikka ampumaurheilua ja -harrastusta varten. Huoltajalle voitaisiin puolestaan antaa lupa ampuma-aseen hankkimiseen ja hallussapitoon, jos alle 18-vuotias lapsi harrastaa metsästystä tai ammuntaa. Lupa olisi voimassa siihen saakka, kunnes rinnakkaisluvanhaltija täyttää 19 vuotta, sisäasiainministeriö tiedottaa.

– Lääkärille ja muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle ehdotetaan oikeutta tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka saattaa olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Tämän ilmoituksen perusteella poliisi voisi harkintansa mukaan pyytää luvanhaltijalta tai luvan hakijalta lisäselvityksiä aseluvan edellytysten tarkistamista varten.

Sisäasiainministeriö kertoo, että poliisilakiin ehdotetaan lisättäväksi poliisin mahdollisuus saada luvan hakijana ja haltijana olevasta henkilöstä tietoja henkilön soveltuvuuden arviointia varten. Poliisi voisi saada soveltuvuuden arviointia varten muun muassa tietoja asevelvollisen palveluksesta ja palveluskelpoisuudesta. Henkilön suostumuksella poliisi voisi saada myös henkilöä koskevia terveystietoja. Jos luvanhakija ei poliisin pyynnöstä anna suostumusta terveystietojen saamiseen, poliisi voisi aloittaa aselupaa koskevan peruutusmenettelyn.

– Aselakiin ehdotetaan lisättäväksi soveltuvuustestiä koskeva uusi säännös. Hankkimisluvan hakija olisi velvollinen suorittamaan lupaviranomaisen järjestämän hänen henkilökohtaista sopivuuttaan aseen hallussapitoon selvittävän tietokoneperusteisen soveltuvuustestin. Testin perusteella kenenkään hakemusta ei hylätä, vaan poliisi käyttää tuloksia arvioidessaan tarvitaanko henkilön soveltuvuudesta ampuma-aseen haltijaksi lisäselvityksiä, sisäasiainministeriö kertoo.

– Ampuma-aselain muutosehdotukset esitetään tulevaksi voimaan aikaisintaan 1.3.2010.

Valtioneuvoston lausuma

Sisäasiainministeriö tiedottaa, että valtioneuvosto hyväksyi ampuma-aselain muutosesityksen käsittelyn yhteydessä lausuman, jossa se toteaa, että ampuma-aselainsäädännön uudistamisen II vaiheessa selvitetään seuraavia kansallisia ampuma-aselainsäädännön uudistamistarpeita, jotka tulevat mahdollisiksi mm. uuden aserekisterin käyttöönoton myötä:
– selvitetään mahdollisuudet kieltää sellaisia yksittäisiä puoliautomaattisten käsiaseiden tai isokaliiperisten revolvereiden malleja, jotka eivät sovellu ampumaurheilukäyttöön
– voimassaolevien vanhojen aselupien uudelleentarkastelu
– aseiden säilytystä koskevan lainsäädännön uudistamistarpeet
– ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön uudistaminen sekä niihin liittyvät turvallisuutta ja muita seikkoja koskevien ehtojen uudistaminen
– jousiaseita ja tehokkaita ilma-aseita koskevien säännösten uudistaminen.

Sisäasiainministeriö kertoo, että lisäksi II vaiheessa otetaan huomioon muut lainsäädännön uudistamistarpeet esimerkiksi kaasusumuttimia koskevien säännösten osalta.

Sisäasiainministeriö valmistelee tarvittavat lainsäädäntöehdotukset siten, että eduskunta saa ne käsiteltäväkseen syysistuntokauden 2010 alussa.

Lisätietoa ampuma-aselain uudistamishankkeesta löytyy osoitteesta www.intermin.fi/suomi/aselaki