Eduskunnassa ampuma-aselain mietinnön tekevä hallintovaliokunta aloittanut asiantuntijoiden kuulemisen
22.2.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Eduskunnan hallintovaliokunta on aloittanut asiantuntijoiden kuulemisen ampuma-aselaista. Se kuuli 16.2. sisäasiainministeriön projektipäällikkö Mika Lehtosta sekä 18.2. oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhalaa, professori Kaarlo Tuoria, professori Olli Mäenpäätä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n osastojohtajaa, professori Jouko Lönnqvistiä. Keskiviikkona hallintovaliokunta kuulee maa- ja metsätalousministeriön, puolustusministeriön ja Pääesikunnan edustajia sekä tietosuojavaltuutettua ja sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Tom Silvastia. Hallintovaliokunta muodostaa eduskunnan kannan ampuma-aselakiesitykseen. Hallintovaliokunnalle lausunnon antavat maa- ja metsätalousvaliokunta, puolustusvaliokunta ja perustuslakivaliokunta, joka tulkitsee perustuslakia.

Seuraavassa on lyhyesti ja pelkistetysti kuvattu lain säätäminen yleensä ja ampuma-aselain säätäminen tähän mennessä.

Kansanomaisesti ilmaistuna on kysymys hallituksen esityksestä uudeksi aselaiksi. Virallisesti sama asia on ”hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta”.

Lainsäädäntöaloite:
– säätäminen tulee eduskunnassa vireille joko hallituksen esityksellä tai kansanedustajan lakialoitteella
– ministeriöt valmistelevat hallituksen esitykset
– ampuma-aselakiesityksen valmisteli sisäasiainministeriö ja sen ase- ja arpajaisyksikkö esittelijänään projektipäällikkö Mika Lehtonen
– sisäasiainministeriö antoi esityksen eduskunnalle 26.6.2009

Lähetekeskustelu:
– eduskunta aloittaa käsittelyn täysistunnon lähetekeskustelulla, jonka päätteeksi päätetään esityksen lähettämisestä valiokunnan käsiteltäväksi
– kansanedustajat käyttivät 10.9.2009 yhteensä 72 puheenvuoroa lähetekeskustelussa, joka on luettavissa eduskunnan sivustolla osoitteessa http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_74_2009_ke_p_1.shtml ja se on katseltavissa eduskunnan netti-tv-lähetyksenä osoitteessa http://www.goodmoodtv.com/internettv/application/eduskunta/system/Eduskunta.html
– lähetekeskustelun esittelypuheenvuoron piti sisäasiainministeri Anne Holmlund
– lakiesitys lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle peruslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

Valiokuntakäsittely:
– valiokunta, ampuma-aselaista hallintovaliokunta, muodostaa eduskunnan kannan esitykseen. Mietinnön tekevä valiokunta kuulee esimerkiksi asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja. Mietinnön tekevälle valiokunnalle lausunnon antavat valiokunnat voivat nekin kuulla asiantuntijoita ja muita tahoja. Ampuma-aselaista lausunnon antavat maa- ja metsätalousvaliokunta, puolustusvaliokunta ja perustuslakivaliokunta, joka tulkitsee perustuslakia.
– eduskunnassa on kaikkiaan 15 valiokuntaa
– valiokunta voi esittää lakiesityksen hyväksymistä sellaisenaan tai muuttamista tai jopa hylkäämistä. Kun enemmistöhallituksen puolueilla on enemmistö jokaisessa valiokunnassa, lakiesitykset toteutuvat pääsääntöisesti esityksen mukaisesti
– hallintovaliokunnan puheenjohtaja on Tapani Tölli (kesk)
– perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on Kimmo Sasi (kok)
– maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja on Jari Leppä (kesk)
– puolustusvaliokunnan puheenjohtaja on Juha Korkeaoja (kesk) ja varapuheenjohtaja Olli Nepponen (kok), joka on myös Ampumaurheiluliiton varapuheenjohtaja

– perustuslakivaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 22.2. mennessä: projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö; lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö; professori Mikael Hidén; professori Teuvo Pohjolainen; kansleri, oikeustieteen tohtori Kauko Sipponen; tutkija, oikeudellinen neuvonantaja Pertti Eilavaara; professori Tuomas Ojanen ja professori Veli-Pekka Viljanen. Perustuslakivaliokunta ei ole kuullut asiantuntijoita 3.11. jälkeen.

– maa- ja metsätalousvaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 22.2. mennessä: projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö; apulaistoiminnanjohtaja Sauli Härkönen, Metsästäjäin Keskusjärjestö; ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö; – toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto; ylijohtaja Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos; erätarkastaja Jaakko Saaristo, Metsähallitus; erätarkastaja Aimo Tervamäki, Metsähallitus ja apulaispoliisipäällikkö Urpo Kössö, Kainuun poliisilaitos. Lisäksi se on vastaanottanut kirjallisen lausunnon sisäasiainministeriöltä, Metsästäjäin Keskusjärjestöltä, Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiriltä, Kainuun maakunta –kuntayhtymän perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntuselta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Maa- ja metsätalousvaliokunta totesi 19.2. asiantuntijakuulemisen päättyneeksi.

– puolustusvaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 22.2.. mennessä: projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö; lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö; apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg, Pääesikunta; puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto; puheenjohtaja Antti Kuivalainen, Päällystöliitto; puheenjohtaja Petteri Leino, Aliupseeriliitto; edunvalvontajohtaja Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto; toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK); toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto; toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto; everstiluutnantti Heikki Pohja, Kaartin Jääkärirykmentti; everstiluutnantti Junani Sillanpää, Upseerien ampumayhdistys; Ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja Arto Pulkki, Reserviläisurheiluliitto; toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, Suomen Ampumaurheiluliitto; puheenjohtaja Jukka Sassi, Asehistorian Liitto; puheenjohtaja Jari Mäkinen, Suomen Asehistoriallinen Seura; puheenjohtaja Esko Hakulinen, Asealan elinkeinonharjoittajat ja lakityöryhmän puheenjohtaja Antti Sukuvaara, Asealan elinkeinonharjoittajat. Lisäksi se on vastaanottanut Suomen Kuntaliiton ja sisäasiainministeriön kirjallisen lausunnon.

– hallintovaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 22.2. mennessä: projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasianministeriö; lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö; professori Kaarlo Tuori; professori Olli Mäenpää ja osastojohtaja, professori Jouko Lönnqvist, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisäksi hallintovaliokunta on vastaanottanut Ampumaharrastusfoorumin kirjallisen lausunnon.

– ampuma-aselain käsittelyn etenemistä voi seurata eduskunnan nettisivustolla http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vkx3000.sh?TUNNISTE=HE+106/2009

Ensimmäinen käsittely:
– valiokunnasta laki palaa suureen saliin, jossa ensimmäisessä käsittelyssä käydään yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kansanedustajat päättävät lopullisesti lain sisällöstä
– jos laki muuttuu ensimmäisessä käsittelyssä merkittävästi, se lähetetään suureen valiokuntaan

Toinen käsittely:
– toisessa käsittelyssä kansanedustajat päättävät suuressa salissa lakiesityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, mutta eivät enää voi muuttaa sen si
sältöä
– tavallisen lain hyväksymiseen tai hylkäämiseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö

Presidentin vahvistus:
– laki astuu voimaan, kun presidentti on vahvistanut sen allekirjoituksellaan
– jos presidentti ei allekirjoita lakia, se palautuu eduskuntaan uudelleen valmisteltavaksi. Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen muuttamatta sitä, laki astuu voimaan ilman presidentin allekirjoitusta