Eduskunnan valiokunnat käsitelleet ampuma-aselakia yli puoli vuotta
21.4.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Eduskunnan valiokunnat ovat käsitelleet ampuma-aselakia yli seitsemän kuukautta. Täysistunto lähetti 10.9.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä sekä perustuslakivaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten ”hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta”. Mietintö ja lausunnot eivät ole vielä valmistuneet.

Hallintovaliokunta on käsitellyt ampuma-aselakia viimeksi kokouksessaan tiistaina 20. huhtikuuta, jolloin se totesi saavansa torstaina 22. huhtikuuta sisäasianministeriön vastineen asiantuntijalausuntoihin. Puheenjohtaja Tapani Töllin (kesk) johtama hallintovaliokunta on kuullut asiantuntijana Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekiveä 18. maaliskuuta.

Perustuslakivaliokunta on viimeksi käsitellyt ampuma-aselakia kokouksessaan 3.11.2009, jolloin valiokunta kuuli asiantuntijoina tutkija, oikeudellinen neuvonantaja Pertti Eilavaaraa ja professori Tuomasta Ojasta. Puheenjohtaja Kimmo Sasin (kok) johtama valiokunta keskeytti asian käsittelyn kuulemisen jälkeen.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt lausuntoluonnostaan 14. huhtikuuta. Puheenjohtaja Jari Lepän (kesk) johtaman valiokunnan lausuntoluonnoksen on tehnyt valiokuntaneuvos Carl Selenius.

Puheenjohtaja Juha Korkeaojan (kesk) johtama puolustusvaliokunta on viimeksi käsitellyt ampuma-aselakia 13. huhtikuuta, jolloin se jatkoi 6. huhtikuuta alkanutta yleiskeskustelua. Puolustusvaliokunta on kuullut toiminnanjohtaja Aarrekiveä asiantuntijana 24. marraskuuta. Valiokunta on todennut asiantuntijakuulemisen päättyneeksi 23. maaliskuuta.

Ampuma-aselain käsittely eduskunnassa

Seuraavassa on lyhyesti ja pelkistetysti kuvattu lain säätäminen yleensä ja ampuma-aselain säätäminen tähän mennessä.

Kansanomaisesti ilmaistuna on kysymys hallituksen esityksestä uudeksi aselaiksi. Virallisesti sama asia on ”hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta”.

Lainsäädäntöaloite:
– säätäminen tulee eduskunnassa vireille joko hallituksen esityksellä tai kansanedustajan lakialoitteella
– ministeriöt valmistelevat hallituksen esitykset
– ampuma-aselakiesityksen valmisteli sisäasiainministeriö ja sen ase- ja arpajaisyksikkö esittelijänään projektipäällikkö Mika Lehtonen
– sisäasiainministeriö antoi esityksen eduskunnalle 26.6.2009

Lähetekeskustelu:
– eduskunta aloittaa käsittelyn täysistunnon lähetekeskustelulla, jonka päätteeksi päätetään esityksen lähettämisestä valiokunnan käsiteltäväksi
– kansanedustajat käyttivät 10.9.2009 yhteensä 72 puheenvuoroa lähetekeskustelussa, joka on luettavissa eduskunnan sivustolla osoitteessa http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_74_2009_ke_p_1.shtml ja se on katseltavissa eduskunnan netti-tv-lähetyksenä osoitteessa http://www.goodmoodtv.com/internettv/application/eduskunta/system/Eduskunta.html
– lähetekeskustelun esittelypuheenvuoron piti sisäasiainministeri Anne Holmlund
– lakiesitys lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle peruslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

Valiokuntakäsittely:
– valiokunta, ampuma-aselaista hallintovaliokunta, muodostaa eduskunnan kannan esitykseen. Mietinnön tekevä valiokunta kuulee esimerkiksi asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja. Mietinnön tekevälle valiokunnalle lausunnon antavat valiokunnat voivat nekin kuulla asiantuntijoita ja muita tahoja. Ampuma-aselaista lausunnon antavat maa- ja metsätalousvaliokunta, puolustusvaliokunta ja perustuslakivaliokunta, joka tulkitsee perustuslakia.
– eduskunnassa on kaikkiaan 15 valiokuntaa
– valiokunta voi esittää lakiesityksen hyväksymistä sellaisenaan tai muuttamista tai jopa hylkäämistä. Kun enemmistöhallituksen puolueilla on enemmistö jokaisessa valiokunnassa, lakiesitykset toteutuvat pääsääntöisesti esityksen mukaisesti
– hallintovaliokunnan puheenjohtaja on Tapani Tölli (kesk)
– perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on Kimmo Sasi (kok)
– maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja on Jari Leppä (kesk)
– puolustusvaliokunnan puheenjohtaja on Juha Korkeaoja (kesk) ja varapuheenjohtaja Olli Nepponen (kok), joka on myös Ampumaurheiluliiton varapuheenjohtaja

– perustuslakivaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 21.4. mennessä: projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö; lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö; professori Mikael Hidén; professori Teuvo Pohjolainen; kansleri, oikeustieteen tohtori Kauko Sipponen; tutkija, oikeudellinen neuvonantaja Pertti Eilavaara; professori Tuomas Ojanen ja professori Veli-Pekka Viljanen. Perustuslakivaliokunta ei ole kuullut asiantuntijoita 3.11. jälkeen.

– maa- ja metsätalousvaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 21.4. mennessä: projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö; apulaistoiminnanjohtaja Sauli Härkönen, Metsästäjäin Keskusjärjestö; ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö; – toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto; ylijohtaja Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos; erätarkastaja Jaakko Saaristo, Metsähallitus; erätarkastaja Aimo Tervamäki, Metsähallitus ja apulaispoliisipäällikkö Urpo Kössö, Kainuun poliisilaitos. Lisäksi se on vastaanottanut kirjallisen lausunnon sisäasiainministeriöltä, Metsästäjäin Keskusjärjestöltä, Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiriltä, Kainuun maakunta –kuntayhtymän perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntuselta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Maa- ja metsätalousvaliokunta totesi 19.2. asiantuntijakuulemisen päättyneeksi. Sen jälkeen valiokunta on kuullut asiantuntijana projektipäällikkö Mika Lehtosta 4.3. ja vastaanottanut kirjallisen lausunnot NRA Kiväärijärjestö ry:ltä ja tietosuojavaltuutetun toimistosta. Valiokunta aloitti yleiskeskustelun 19.2. ja on jatkanut keskustelua 7.4. ja 14.4.

– puolustusvaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 21.4.. mennessä: projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö; lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö; apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg, Pääesikunta; puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto; puheenjohtaja Antti Kuivalainen, Päällystöliitto; puheenjohtaja Petteri Leino, Aliupseeriliitto; edunvalvontajohtaja Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto; toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK); toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto; toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto; everstiluutnantti Heikki Pohja, Kaartin Jääkärirykmentti; everstiluutnantti Junani Sillanpää, Upseerien ampumayhdistys; Ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja Arto Pulkki, Reserviläisurheiluliitto; toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, Suomen Ampumaurheiluliitto; puheenjohtaja Jukka Sassi
, Asehistorian Liitto; puheenjohtaja Jari Mäkinen, Suomen Asehistoriallinen Seura; puheenjohtaja Esko Hakulinen, Asealan elinkeinonharjoittajat; lakityöryhmän puheenjohtaja Antti Sukuvaara, Asealan elinkeinonharjoittajat ja aseteknikko Jaakko Vottonen, Asetekno Oy. Lisäksi se on vastaanottanut Suomen Kuntaliiton, sisäasiainministeriön ja Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli Ilari Vilenin kirjallisen lausunnon. Valiokunta on todennut 23. maaliskuuta asiantuntijoiden kuulemisen päättyneeksi. Se on aloittanut yleiskeskustelun 6.4. ja jatkanut keskustelua 13.4.

– hallintovaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 21.4. mennessä: projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasianministeriö; lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö; professori Kaarlo Tuori; professori Olli Mäenpää; osastojohtaja, professori Jouko Lönnqvist, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL; hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö; ylitarkastaja Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö; ylilääkäri Tom Silfvast, sosiaali- ja terveysministeriö; tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio; apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg, Pääesikunta; puheenjohtaja Antero Rytkölä, Suomen Nimismiesyhdistys ry, edustaen myös Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:tä; 1. varapuheenjohtaja Heikki Pyhälammi, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry; lakimies Kimmo Lehtimäki, Poliisiammattikorkeakoulu; ylikomisario Tero Haapala, keskusrikospoliisi; poliisipäällikkö Martti Kallio, Lapin poliisilaitos; ylikonstaapeli Ilari Vilen, Helsingin poliisilaitos; viestintäpäällikkö Klaus Ekman, Metsästäjäin Keskusjärjestö ry; toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry; riistapäällikkö Petri Vartiainen, Etelä-Savon riistanhoitopiiri; hallituksen jäsen Urho Tervonen, Kainuun riistanhoitopiiri, edustaen myös Koutaniemen metsästysseuraa; apulaispoliisipäällikkö Kari Puolitaival, Varsinais-Suomen poliisilaitos; puheenjohtaja Jukka Sassi, Asehistorian Liitto ry; lakitoimikunnan jäsen Jussi Peltola, Suomen Asehistoriallinen Seura ry; puheenjohtaja, aseseppämestari Jorma Lähteenmäki, Aseseppien yhdistys ry; toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK); puheenjohtaja Pekka Sauri, Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta; hallinto-oikeustuomari Mika Hämäläinen, Helsingin hallinto-oikeus; edunvalvontajohtaja Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto ry; kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehy ry; poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallitus; asehallintopäällikkö Liisa Timonen, Poliisihallitus; puheenjohtaja Antti Sukuvaara, Asealan Elinkeinonharjoittajat ry (Finnish Arms Trade Association); hallituksen jäsen Mikko Hietala, Asekauppiaiden Liitto ry; aseteknikko Jaakko Vottonen, Asetekno Oy; toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, Suomen Ampumaurheiluliitto ry; järjestösihteeri Tommi Verho, Suomen Reserviupseeriliitto ry; toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto – Reservin Aliupseeriliitto ry; ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja Arto Pulkki, Reserviläisurheiluliitto ry; hallituksen jäsen Sampsa Olkinuora, Vantaan reserviläiset ry; puheenjohtaja Runo K. Kurko, Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry; asianajaja Hannu Lukkarila, Asianajotoimisto Lukkarila Oy ja toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Rauhanliitto.

Lisäksi hallintovaliokunta on vastaanottanut Ampumaharrastusfoorumin, Suomen Kuntaliiton, opetusministeriön, ulkoasiainministeriön, Tullihallituksen, rajavartiolaitoksen, Metsähallituksen, suojelupoliisin, oikeusministeriön, Päällystöliitto ry:n, Upseeriliitto ry:n, Aliupseeriliitto ry:n, Suomen Ilma-aseharrastajat ry:n, Suomen Jousimetsästäjäin liitto ry:n, maa- ja metsätalousministeriö, Pääesikunnan, keskusrikospoliisin, Poliisiammattikorkeakoulun, Helsingin poliisilaitoksen, Suomen Kuntaliiton, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n, Metsästäjäin Keskusjärjestö ry:n, Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry:n, Suomussalmen Urheiluampujat ry:n ja asekeräilijä Janne Pohjoispään kirjallisen lausunnon.

– ampuma-aselain käsittelyn etenemistä voi seurata eduskunnan nettisivustolla http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vkx3000.sh?TUNNISTE=HE+106/2009

Ensimmäinen käsittely:
– valiokunnasta laki palaa suureen saliin, jossa ensimmäisessä käsittelyssä käydään yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kansanedustajat päättävät lopullisesti lain sisällöstä
– jos laki muuttuu ensimmäisessä käsittelyssä merkittävästi, se lähetetään suureen valiokuntaan

Toinen käsittely:
– toisessa käsittelyssä kansanedustajat päättävät suuressa salissa lakiesityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, mutta eivät enää voi muuttaa sen sisältöä
– tavallisen lain hyväksymiseen tai hylkäämiseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö

Presidentin vahvistus:
– laki astuu voimaan, kun presidentti on vahvistanut sen allekirjoituksellaan
– jos presidentti ei allekirjoita lakia, se palautuu eduskuntaan uudelleen valmisteltavaksi. Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen muuttamatta sitä, laki astuu voimaan ilman presidentin allekirjoitusta