Tasa-arvovaltuutettu: Ampumaurheiluliittoa ei epäillä syrjinnästä
16.3.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lausunnon koskien kannanottopyyntöä, jossa on pyydetty selvittämään onko Suomen Ampumaurheiluliitto syyllistynyt naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa eli tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään.

Kannanottopyynnön mukaan Ampumaurheiluliitto olisi asettanut kyseisen urheilijan toistuvasti sukupuolensa perusteella kilpailuvalintoja tehdessään poikia heikompaan asemaan valitsemalla poikia arvokilpailuihin urheilijaa selvästi huonommalla tuloksella.

Selvityspyyntö jätettiin tasa-arvovaltuutetulle 23.3.2010.

Tasa-arvovaltuutetun soveltamat lain säännökset

Tasa-arvolain mukaan syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty. Syrjinnällä sukupuolen perusteella tarkoitetaan tasa-arvolaissa naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella. Eri asemaan asettamisella puolestaan tarkoitetaan lähinnä erilaisten etujen tai oikeuksien myöntämistä taikka tiettyjen velvollisuuksien, rajoitusten tai rasitteiden asettamista selkeästi vain miehille tai naisille.

Välitöntä syrjintää on se, että henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Välillisellä syrjinnällä puolestaan tarkoitetaan eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Tällaista menettelyä ei kuitenkaan ole pidettävä syrjintänä, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden.

Tasa-arvovaltuutetun kannanotto

Kannanottopyynnössä on esitetty väite, jonka mukaan Suomen Ampumaurheiluliitto olisi toistuvasti syrjinyt urheilijaa sukupuolen perusteella kilpailuvalintoja ja tukipäätöksiään tehdessään.

Ampumaurheiluliitto puolestaan on korostanut antamassaan selvityksessä, että urheilija olisi näyttöjensä perusteella tullut valituksi kaudella 2009-2010 maajoukkueeseen ja Olympiakomitean tukiurheilijaksi  ja sitä kautta hän olisi voinut osallistua vuoden 2010 MC-kilpailuihin (maailmancup).

Ampumaurheiluliitto on kuitenkin yhtä voimakkaasti korostanut sitä, kuinka urheilija on kieltäytynyt allekirjoittamasta liiton edellyttämää urheilijasopimusta. Koska arvokilpailuihin ja MC-kilpailuihin voivat osallistua vain urheilijasopimuksen allekirjoittaneet urheilijat ei kyseisen urheilijan valitsematta tulemisen osalta ole kysymys näyttöjen puutteesta tai siitä, että häntä sukupuolen perusteella olisi syrjitty valinnoissa.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa 28.1.2011 antamassaan lausunnossa, että valtuutetun käytössä olevien asiakirjojen perusteella ei ole syytä epäillä Ampumaurheiluliiton syyllistyneen tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään kun se on jättänyt valitsematta kyseisen urheilijan kannanotossa mainittuihin kilpailuihin ja kun se on edellyttänyt urheilijalta urheilijasopimuksen allekirjoittamista arvokilpailuihin tai MC-kilpailuihin osallistumisen edellytyksenä.