Valtioneuvosto tarkensi asetuksilla ampuma-aselakia
26.5.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Valtioneuvosto on antanut torstaina ampuma-aselain muutosta täydentävän asetusmuutoksen, joka tulee voimaan samanaikaisesti lakimuutoksen kanssa 13. kesäkuuta.

Asetuksessa säädetään luvanhakijan soveltuvuutta arvioivan testin suorittamisvelvollisuuden poikkeuksista. Luvanhakijan ei tarvitse suorittaa testiä, jos hänen aikaisemmasta testin suorituksestaan on kulunut vähemmän kuin kolme vuotta, tai jos hänen sopivuutensa on tullut selvitetyksi lääkärin tai psykologin antamalla todistuksella, joka ei ole kuutta kuukautta vanhempi.

Testiä ei tarvitse suorittaa, jos henkilö on saanut ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan ennen asetuksen voimaantulopäivää 13.6.2011, eikä luvan saamisesta ole kulunut aikaa kolmea vuotta enempää. Testin suorittamista ei edellytetä myöskään sellaisilta valtion virkamiehiltä, jotka työtehtävissään kantavat ampuma-asetta.

Asetuksessa määritellään tarkemmin myös käsiaseella tapahtuvan ampumaharrastuksen aktiivisuusvaatimus. Harrastus katsotaan aktiiviseksi, jos kahden vuoden harrastukseen sisältyy yhteensä vähintään kymmenen harrastuskertaa. Aktiivista harrastamista on myös ilmapistoolilla tapahtuva harrastus. Harrastamista ei edellytetä sellaisena aikana, jolloin se esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi on mahdotonta.

Jos käsiaselupaa haetaan loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen, aktiivinen harrastus osoitetaan riistanhoitoyhdistyksen todistuksella. Luvanhakijan tulee esittää riistanhoitoyhdistykselle selvitys tai suunnitelma harrastuksestaan. Loukku- tai luolapyyntiä varten käsiaselupa myönnetään vain pienoisrevolveriin tai lippaattomaan pienoispistooliin.

Asetuksessa annetaan myös tarkempia säännöksiä ampuma-aseiden merkintöjen tekemisestä sekä niitä koskevien tietojen sisällyttämisestä tiedostoihin sekä lupahakemuksiin.

Lähde: Sisäasiainministeriön tiedote