SAL:n lausunto Hallintovaliokunnalle aseiden, niiden osien ja patruunoiden kuljetuksesta
11.7.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

SAL on antanut lausunnon, joka koskee U 51/2010 vp komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Yhdistyneiden Kansakuntien ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklan täytäntöönpanoksi ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä (asevientiasetus), jatkokirjelmä 1. SM 28.06.2011. Lausunto ohessa alla liitteessä.

Liitteet