Seuratuen haku on alkanut
25.1.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä seuratuki 2013-2015 on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seurat voivat hakea avustusta ministeriöltä 15.3. mennessä.

Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista. Vuonna 2013 seuratukea myönnetään yhteensä 3 850 000 euroa.

Seuratuen päätavoite

Laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin.

Seuratuen tarkoitus

Tavoitteena on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Seuratuen avulla voidaan edistää koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. Perheliikunta voi tavoittaa myös liian vähän liikkuvia ollessaan matalan kynnyksen toimintaa. Tuen avulla voidaan mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa. Tuen avulla voidaan myös ehkäistä drop out-ilmiön kehittymistä pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina. Seuratuki voi entisestään vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä, sekä lisätä osaamista. Seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta lapselle ja nuorelle on riittävän edullinen, eikä ylitä 50 euroa kuukaudessa. Perustoimintaa on viikoittainen harrastaminen; kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.


Seuratuen painopisteet:

• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia

• edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa

• alentaa osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa

• lisää lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -ryhmiä seuroissa


Edellytykset hakemukselle ovat:

• hakija on rekisteröity liikuntaa tai urheilua järjestävä yhdistys

• seuran johto on sitoutunut hankkeeseen

• hankkeella on nimetty vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet

• hankkeella on merkittävää omarahoitusta (vähintään neljäsosa hankkeesta)

• harrastuksen kohtuukustannukset on huomioitu liikkujalle

• avustettavana olevan toiminnan tulee alkaa vuoden 2013 aikana


Eduksi hakemukselle on, jos siinä on huomioitu myös jotain seuraavista asioista:

• yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen

• laadukasta, ohjattua toimintaa tarjotaan kohderyhmälle 2-3 kertaa viikossa

• harrastajaryhmien perustaminen / lisääminen

• harjoitusvuorojen sijoittaminen lapsille sopivaan vuorokauden aikaan ja lähelle asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus)

• maahanmuuttajien mukanaolo toiminnassa

• vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen

• seuran hallinnon kehittäminen

• hankkeen innovatiivisuus: mitä uutta hanke tuottaa

• aiemmissa vastaavissa hankkeissa hyväksi havaittujen käytäntöjen ja suosituksien käyttö

• hakemusta on sparrattu seuratoiminnan kehittäjän, lajiliiton tai muun urheilujärjestön seuratoiminnan asiantuntijan kanssa

Arviointiperusteena huomioidaan myös se, miten hakemuksessa suunnitellaan toimintojen vakiinnuttaminen osaksi normaalia toimintaa, jolloin voidaan tulevaisuudessakin taata lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten pysyvän kurissa.

Hankkeiden kesto, ehdot ja rajoitukset

Hankkeiden kesto voi olla yhdestä kolmeen vuoteen. Tuen avulla seura kehittää erilaisia tapoja ja keinoja päätavoitteen saavuttamiseksi. Tukea voidaan myöntää kampanjoihin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin, osaamisen lisäämiseen (esim. koulutukset), paikalliseen yhteistyöhön, hyvien mallien käyttöön ottoon ja uusiin innovaatioihin, joita voidaan kerätä ja mallintaa seurojen käyttöön.

Tukea on mahdollista hakea päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen seuraan vuosiksi 2013 – 2015. Tukea voidaan hakea seuran toiminnanjohtajan, seura- tai järjestösihteerin, nuorisopäällikön, nuorisovalmennuspäällikön, lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaajan, myös aikuisten liikunnan kehittäjän palkkaukseen tai muun vastaavalla toimenkuvalla toimivan henkilön palkkaukseen. Lisäksi on mahdollista esittää palkkausta muilla erityisillä syillä, kuten innovatiiviset työnkuvat, yhdistelmätoimet tai koko elämänkaaren liikuntaharrastusta edistävät toimet. Palkkatukea voi hakea myös osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen esimerkiksi kesäajaksi tai kausiajaksi nuorten työllistämiseksi. Päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen ei saa korottaa seuran jäseniltä ja osallistujilta keräämiä harrastusmaksuja.

Seuratukea voi hakea kohdennetusti seuran toimintaan esimerkiksi tietylle lajijaostolle. Hakijana voi olla yksi seura tai useampi seura yhdessä. Usean seuran yhteishakemuksessa yksi seura nimetään kuitenkin päävastuulliseksi ja hakemus toimitetaan sen seuran nimissä. Haettavissa oleva tukisumma on 2 500 – 30 000 euroa vuodessa. Palkkatuessa tukisumma on kolmivuotiskauden viimeiselle vuodelle aleneva. Seuralle myönnettävä tukisumma määräytyy hankkeen koon mukaan. Kehittämishanke edellyttää aina myös merkittävää seuran omarahoitusta. Valtionavustusten keskeinen periaate on, ettei samaa toimintaa tueta usean eri avustusjärjestelmän kautta. Muista mahdollisista hankkeeseen kohdentuvista tai haetuista julkisista tai yksityisistä avustuksista tai tuista hakija on velvollinen ilmoittamaan hakemuksessa. Tukea palkkaukseen ei myönnetä, jos seura on samaan työtehtävään aiemmin saanut muuta palkkaustukea. Päättynyt työllistymistuki ei ole seuratuen este.

Seuran johdon sitoutuminen hankkeeseen tulee osoittaa hankehakemuksessa. Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on hankkeen osallistuminen toiminnan seurantaan ja arviointiin valtionapuviranomaisen niin pyytäessä. Hakemukselle hyväksyttäviä menoja ovat toiminnasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten esimerkiksi päätoimisen palkkaus, osa-aikaisen työntekijän palkkaus, ohjaaja- ja valmentajapalkkiot, ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut koulutuksesta aiheutuneet kulut (kuten kouluttajalle menevät korvaukset ja materiaalit), tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana muuta toimintaa), tiedotuskulut, matkakustannukset sekä kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta.

Seuratukea ei voi
käyttää esimerkiksi seuraaviin kustannuksiin: liikuntapaikkarakentaminen, perusparannuskustannukset, jäsenmaksut, lisenssit, vakuutukset, tuomaripalkkiot, kilpailu- ja sarjamaksut.

Tukea haetaan aina vuodeksi kerrallaan. Jos tukea haetaan useampivuotisesti, on tässä ensimmäisessä haussa esitettävä alustava koko hankkeen kustannusarvio kirjallisessa tekstiosuudessa. Ministeriö tekee myöntöpäätökset veikkausvoittovaroista tuettavista hankkeista vuosittain sillä edellytyksellä, että eduskunta valtion talousarviota päättäessään osoittaa määrärahoja kyseiseen tarkoitukseen. Valtionapuviranomainen voi halutessaan tarkentaa ja/tai rajata avustusmäärärahan käyttöä valtionapupäätöksessä. Avustuksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on harkinnanvarainen.

Hakemusten arviointi

Harkitessaan seuratuen kohdentumista, ministeriö kiinnittää huomiota edellä mainittuihin edellytyksiin ja ottaa huomioon myös, miten hakemuksessa on otettu esille eduksi hakemukselle olevia kriteereitä. Harkitessaan avustuksen myöntämistä ja määrää, ministeriö pyytää lausunnon seuran hakemuksessa ilmoittamalta lajiliitolta tai muulta liikuntajärjestöltä. Lausunnon voi antaa myös ministeriön kokoama erillinen asiantuntijaryhmä, jos seura ei ole lajiliiton tai muun liikuntajärjestön jäsen.

Hakuasiakirjat

Hakemuslomake liitteineen löytyvät ministeriön sivuilta. Seuratukea haettaessa käytetään vain näitä mainittuja hakuasiakirjoja. Lomakkeiden avoimeen tilaan laaditussa hankesuunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi avustuksen käyttötarkoitus, tavoitteet ja hankkeen sisältö ja toimenpiteet.

Hakemukset

Hakemukset toimitetaan 15.3.2013 mennessä osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirjaamo

PL 29

00023 Valtioneuvosto.

Vain kirjalliset paperiversiot otetaan vastaan. Päätökset pyritään tekemään viikolla 22.

Lisätietoja ministeriöstä ja hakukaavakkeet http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html

Ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377

Osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341

Lisätietoa Suomen Ampumaurheiluliitosta
Seurakehittäjä Rainer Hirvonen p. 0400 505199
Nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio p. 040 8202300

Taustatietoa kehittämistoiminnalle ja sen suunnittelulle

Seuratoiminnan kehittäminen: www.seuratuki.fi/materiaalit
(mm. hyvä lasten ja nuorten urheilu, sinettiseuratoiminta – lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi, vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi.)

 

Nuorten harrastusliikunnan kehittäminen

http://www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/

 

Perheliikunta

http://www.perheliikunta.fi/etusivu

 

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

http://likes.fi/pages/UserFiles/Kotouttaminen2012(1).pdf