Aselakiehdotus lausunnolle − säännöksiä selkeytetään, tsaarinaikainen ampumaratalainsäädäntö uudistetaan
5.9.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Aselainsäädännön uudistamista valmistellut työryhmä on saanut ehdotuksensa valmiiksi. Luonnos hallituksen esitykseksi lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden aikana.

Ampuma-aselakiin esitetään useita tarkennuksia. Aseiden säilyttämiseen liittyviä säännöksiä selkeytetään. Jatkossa ampuma-aseen säilyttäminen ei olisi enää mahdollista siten, että ase tai sen osa ei olisi lukittuna, todetaan sisäasiainministeriön tiedotteessa.

Jos luvanhaltijalla on säilytettävänä enemmän kuin viisi asetta, aseet olisi säilytettävä hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Myös erityisen vaaralliset ampuma-aseet olisi jatkossakin säilytettävä tällä tavalla. Turvakaapin hankintaan olisi viiden vuoden siirtymäaika.

Tilapäinen säilyttäminen ehdotetaan säänneltäväksi. Kulkuneuvossa asetta saisi säilyttää vain väliaikaisesti ampuma-aseen käyttöön tai kuljetukseen liittyen. Tällöin ase tulisi säilyttää lukitussa paikassa tai muutoin lukittuna niin, ettei sitä havaita kulkuneuvon ulkopuolelta. Käyttöön liittyvää väliaikaista säilytystä voisi olla säilyttäminen ampumakilpailun tai metsästyksen yhteydessä.

Tehokkaat ilma-aseet ampuma-aselain piiriin

Tehokkaita ilma-aseita koskeva sääntely ehdotetaan sisällytettäväksi ampuma-aselakiin. Tehokkaaksi ilma-aseeksi katsottaisiin sellainen ilma-ase, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 mm ja joka on tarkoitettu ampumaan metalliluotia.

Muun muassa tehokkaiden ilma-aseiden hankkiminen, hallussapito, kauppa ja valmistaminen olisivat luvanvaraista toimintaa. Jos henkilöllä olisi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa, tehokkaan ilma-aseen hankkimiseen ja hallussapitoon riittäisi pelkkä ilmoitus. Jousiaseille ei ehdoteta uutta sääntelyä.

Ampumaradoille ratavastaava ja järjestyssääntö

Ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskeva lainsäädäntö ehdotetaan uudistettavaksi. Edellinen sääntely on vuodelta 1915, ja se on hyvin suppea ja vanhentunut. Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen olisivat jatkossa luvanvaraisia toimintoja silloin kun kyseessä on tavallinen ampumarata tai ampumaurheilukeskus. Niin sanottujen vähäisten ampumaratojen osalta riittäisi pelkkä ilmoitus. Lupaviranomaisena ampumarata-asioissa toimisi Poliisihallitus.

Jokaisella ampumaradalla tulisi olla ratavastaava, joka valvoisi radalla tapahtuvaa toimintaa ja radan turvallisuutta. Ampumaradalla tulisi myös olla järjestyssääntö, jolla varmistetaan rata-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden turvallisuus.

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuteen muutoksia

Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon. Ehdotuksen mukaan lääkärillä olisi jatkossa ilmoitusvelvollisuus kahdessa eri tilanteessa.

Kun henkilö on mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa todettu itselleen tai toiselle vaaralliseksi, lääkärillä olisi velvollisuus ilmoittaa tästä poliisille.

Lisäksi lääkärillä olisi ilmoitusvelvollisuus silloin, kun henkilö on otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, jonka perusteena on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta vakavasta vaarasta hoitoon otetun terveydelle tai turvallisuudelle taikka muiden henkilöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Tällä perusteella ilmoitusvelvollisuus syntyisi silloin, kun lääkäri hoidon aikana tehdyn arvion perusteella katsoo henkilön olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

Lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi kuitenkin oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä), jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta.

Ilmoituksia voitaisiin säilyttää poliisin hallintoasiain tietojärjestelmässä enintään kolme vuotta. Tietoja saisi käsitellä vain aselupatietoa käsiteltäessä.

Lähde: Sisäasiainministeriön tiedote 5.9.2013