Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan saa tarkistaa
7.5.2014 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Rikostausta on voitu tarkistaa toukokuun alusta lähtien myös lasten parissa toimivista vapaaehtoisista. Uudella lailla halutaan edistää alaikäisten turvallisuutta ilman, että vapaaehtoistoiminnan järjestäminen vaikeutuu kohtuuttomasti.

Vapaaehtoistoiminnassa rikostaustaotteen hakeminen ei lain mukaan ole pakollista, vaan mahdollisuus, jonka hyödyntäminen on toiminnan järjestäjän harkinnassa. Yleisenä edellytyksenä rikosrekisteriotteen hakemiselle on, että vapaaehtoinen on antanut siihen kirjallisesti suostumuksensa.

Rikostaustaote voidaan antaa vain silloin, kun vapaaehtoinen hoitaa sellaisia tehtäviä, joihin kuuluu olennaisesti ja säännöllisesti yhdessäoloa alaikäisen kanssa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa.

Toiminnan järjestäjän on jo vapaaehtoisia hakiessaan selkeästi ilmoitettava, että heistä on tarkoitus pyytää rikosrekisteriotteet. Otteesta käyvät ilmi tiedot muun muassa mahdollisista seksuaalirikoksista, tietyistä väkivaltarikoksista sekä huumausainerikoksista. Otteen antamisesta vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle päättää laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti Oikeusrekisterikeskus, ja siitä aiheutuva 15 euron maksu peritään toiminnan järjestäjältä.

Uudella lailla vaikutetaan vapaaehtoistoiminnan toimintakulttuuriin. Tarkoituksena on edistää toimintatapoja, joilla voidaan yleisesti ja ennaltaehkäisevästi lisätä lasten turvallista osallistumista toimintaan. Niillä voidaan käytännössä usein vaikuttaa tehokkaammin lasten turvallisuuteen kuin pelkällä rikostaustaotteiden tarkistamisella.

Käytännössä yleisiä suojelutoimia ovat esimerkiksi lapsen henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi tehdyt menettelyohjeet tai -ohjelmat. Jatkossa vapaaehtoistoiminnan järjestäjän on rikosrekisteriotetta hakiessaan esitettävä selvitys tehdyistä toimenpiteistä.

Lähde: Oikeusministeriön tiedote 29.4.