Ampumaratoihin liittyviin lupiin ja maksuihin muutoksia
13.11.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaratalainsäädäntö uudistuu 1. joulukuuta alkaen, jolloin tulee voimaan uusi ampumaratalaki. Tämä tuo myös mukanaan muutoksia joihinkin ampumaratoihin liittyviin lupiin ja niistä perittäviin maksuihin. Ampuma-aselakiin tehdyt muutokset ja siihen liittyvät lupanimikkeiden muutokset tulevat voimaan joulukuun alussa.

Poliisin vuoden 2015 maksuasetuksen liitettä on muutettu, koska edellä mainittujen lakien uudet säännökset sisältävät aseisiin ja ampumaratoihin liittyviä uusia luvan- ja ilmoituksenvaraisuuksia. Asetuksen liitteeseen tehdään ainoastaan kyseisten lainmuutosten johdosta välttämättömät muutokset.

Tavallisen ampumaradan tai ampumaurheilukeskuksen perustaminen on jatkossa luvanvaraista, kun taas vähäisten ampumaratojen osalta riittää ilmoitus. Ampumaradan lupamaksu on 400 euroa, kun taas vähäisen ampumaradan ilmoitusmaksu 170 euroa.

Muut muutokset ovat:
Aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus, 25 euroa (nimikkeen muutos, maksu ei muutu).
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa, 59 euroa (nimikkeen muutos, maksu ei muutu).
Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta, 40 euroa.
Järjestyssäännön muutos, 40 euroa.
Ampumarataluvan muu muutos, maksu 100 euroa.
Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos, 70 euroa.
Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen, 185 euroa.

Lähde: intermin.fi