SAL: Direktiivien pitää keskittyä laittomien aseiden kitkemiseen
13.11.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitto antoi eilen 12.11.2015 lausuntonsa Hallintovaliokunnalle Asedirektiivien mahdollisesta muuttamisesta. Pohjana lausunnolle oli Sisäministeriön asiasta laatima muistio. Lausunnossaan SAL vastustaa jyrkästi EU:n kaavailemia mahdollisia kiristyksiä. Urheiluammunnassa käytetään itselataavia aseita, erityisesti pistooliammunnan olympialajeissa sekä kaikissa practical-lajeissa, joissa käytetään itselataavia kivääreitä, haulikoita ja pistooleita. Tämänkaltainen asekielto johtaisi näiden lajien harrastamisen loppumiseen. Direktiivien ja kansallisen lainsäädännön muutokset pitää keskittyä ensisijaisesti laittoman asekaupan ja hallussapidon vastaiseen taisteluun.

Ampumaurheiluliitto näkee Sisäministeriön valmistelumuistion oikean suuntaisena ja se osoittaa viranomaisten ymmärrystä ja myös yhteistyöhalua harrastajakunnan kanssa. Ampumaurheiluliitto on tyytyväinen viiteasiakirjana olevaan Sisäministeriön valmistelumuistioon ja yhtyy ministeriön näkemykseen siitä, että itselataavien kertatulta ampuvien (puoliautomaattiaseet) aseiden siirtämisellä asedirektiivin mukaiseen A-luokkaan ja niiden hallussapidon kieltämisellä yksityishenkilöiltä aiheutettaisiin Suomen kansallisille eduille vakavaa haittaa.

Arvion mukaan, mikäli ko. välineistä jouduttaisiin luopumaan, merkitsisi se yksistään urheiluammunnan osalta yksityisille henkilöille arviolta n. 20-25 M€ menetyksiä. Lisäksi itselataavien aseiden korvaaminen, siltä osin kuin korvaaminen olisi edes mahdollista, kertaladattavilla aseilla merkitsee sietämättömiä kustannuksia harrastajakunnalle. Komission kaavailemat muutokset johtaisivat siis laajamittaisiin jo myönnettyjen aselupien peruuttamisiin sekä aseiden ja niiden lisävarusteiden pakkolunastukseen. Lisäkuluja koituu myös elinkeinoelämälle aiheutuvien haittojen kompensaatioista. Direktiivimuutoksen kustannus Suomen valtiolle lienee kokonaisuudessaan jopa useita satojen miljoonien eurojen luokkaa. Mikäli tällaiseen ikävään pakkolunastamiseen jouduttaisiin, tulee aseet korvata täysiarvoisina.

Ampumaurheiluliiton mielestä  Suomen tulee pyrkiä myös siihen, että luotettavien asekeräilijöiden mahdollisuus sarjatuliaseiden keräilemiseen säilyisi jatkossakin. Aseiden deaktivoimista eikä deaktivoitujen aseiden hallussapitoa tule kieltää, vaan deaktivoinnille on määritettävä harrastustoiminnan esteettiset ja historialliset arvot huomioivat yksiselitteiset tekniset toteutus-, hyväksymis- ja valvonta- sekä turvamerkintävaatimukset.

Ampumaurheiluliiton mielestä luvan myöntämisen sitominen joihinkin tiettyihin laillisen harrastamisen lajeihin ja vakiintuneeseen harrastus- ja kilpaurheilutoimintaan tulee ongelmalliseksi lajien kehittyessä (esim. KOK:n toiveet, ISSF:n, IPSC:n jne sääntömuutokset) eikä välttämättä parantaisi aseturvallisuutta. Aseturvallisuus ei muodostu aseiden teknisellä luokittelulla, vaan lainsäätäjän ja lain täytäntöönpanijan tulee kohdistaa huomionsa painopisteisesti käyttäjälle ja käyttötarkoitukselle asetettuihin vaatimuksiin. Myöskään lipaskapasiteetin kategorinen rajoittaminen ei ole ratkaisu aseturvallisuudelle. Tarvetta aseiden ominaisuuksille tulee arvioida harrastettavien lajien suhteen, ei teoreettisen tulivoiman (tulinopeus, tulenantokyky, kantama, osuvuus, vaikutus kohteessa) perusteella.

SAL:n mielestä direktiivien ja kansallisen lainsäädännön muutokset pitää keskittyä ensisijaisesti laittoman asekaupan ja hallussapidon vastaiseen taisteluun.

Lisäksi Ampumaurheiluliitto esittää, että Suomen tulee luoda pitkäjänteinen ja selkeä linja, jonka mukaan se toimii. Linja tulee luoda yhteistoiminnassa harrastajakunnan kanssa. Lakeihin ei tule tehdä hätiköityjä muutoksia.

Lausunto nähtävissä kokonaisuudessaan oheisessa liitteessä.