Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen
10.6.2016 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Tässä ohjeita miten Sisä-Suomen poliisi asian käsittelee

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen

Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen. Kyseisen pykälän perusteella luonnollisen henkilön, jolla on metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista, ampumaurheilua ja -harrastusta taikka näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitetun pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle:

1) ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta;

2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka

3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Ampuma-aselain 13.6.2011 voimaantuloon liittyvissä siirtymäsäännöksissä todetaan, että lain voimaan tullessa voimassa olevat ampuma-aseisiin, aseen osiin sekä patruunoihin ja erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvät luvat, ennakkosuostumukset, ase-elinkeinoluvat sekä asekeräilijälle annetut hyväksynnät jäävät ehtoineen voimaan. Lisäksi 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.

Määräaikaisiin hallussapitolupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos hallussapitolupaa ei uusita, lupa lakkaa olemasta voimassa.

Toistaiseksi voimassaolevan hallussapitoluvan osalta harrastuneisuutta ei osoiteta, jos lupa on myönnetty tai sitä koskeva hakemus on pantu vireille ennen lain voimaantuloa. Jos toistaiseksi voimassaoleva lupa on annettu lain muuttumisen jälkeen, on harrastuksen jatkuminen osoitettava. Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Harrastamisen osoittaminen koskee aiemmin todetun mukaisesti vain luonnollisia henkilöitä, ei yhteisöjä. Jos luvanhaltijalla on erityisiä perusteita, miksi ei ole voinut harrastaa edellä mainittua määrää, esimerkiksi sairauden taikka ulkomaankomennuksen johdosta, ei lupaa tule peruuttaa.

Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle.

Jos luvanhaltija hakee uutta hankkimislupaa tai uusii määräaikaisen hallussapitolupansa, hakemisen yhteydessä osoitettu harrastuksen jatkuminen otetaan huomioon myös aikaisemman luvan kohdalla. Näin päästään tilanteeseen, jossa selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä.

Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

 

Harrastuneisuustodistuksen voi esittää varaamalla ajan

asiakaspalveluun tai lähettämällä todistuksen meidän

sähköpostiin:

 

lupavalvonta.sisa-suomi@poliisi.fi