Ampumaratavastaavan nimeäminen tehtävä 1.12.2017 mennessä
27.10.2017 klo 10:00
Risto Aarrekivi
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaratalaki on ollut nyt voimassa jo parisen vuotta. Yksi lain keskeisimpiä muutosasioita on ampumaratavastaavan nimeäminen. Nimeäminen tulee tehdä Poliisihallitukselle 1.12.2017 mennessä. Ohessa kysymyksiä ja vastauksia asian tiimoilta sekä mallinnus vastaavan ilmoittamisesta Poliisihallitukselle. Asiointi ratavastaava-asiassa tapahtuu mieluummin sähköpostilla.

Tässä Tapio Hännisen laatimia vastauksia esille nousseisiin kysymyksiin sekä mallinnus POHAlle toimitettavista tiedoista ja ratavastaavan ilmoitushakemuksesta.

Poliisihallitus
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, 00521 Helsinki Postiosoite: Poliisihallitus PL 22, 00521 Helsinki
S-posti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi puh. 0295 418 910 faksi 0295 411 780

TÄSSÄ LISÄTIETOA :

1.Minkälaisella vastuulla toimitaan?
Ampumaradan ylläpitäjä on vastuussa siitä, että valitaan tehtävään sopiva henkilö. Vastuuta ei ole ampumaratalaissa tai VNasetuksessa kirjoitettu ampumaratavastaavalle, vaan ampumaradan ylläpitäjälle.

Tahallisuus ja törkeä seurauksista piittaamattomuus tuovat vastuun kaikille ampumaradan turvallisuuden vaarantajille. Ratavastaavan vastuu on sangen rajattu, kunhan huolehtii radan järjestyssäännön riittävyydestä ja kunnollisesta säännöistä tiedottamisesta.

2.Minkälaisilla oikeuksilla/valtuuksilla toimitaan?
Ampumaratalaki antaa selkänojan. Ampumaratalain 10 § kertoo isoimmat oikeudet ja velvollisuudet.

3.Mitä tarkastuksia on pidettävä ko.radalla?
VNa ampumaradoista 3 § luettelee konkreettisia tehtäviä (joista osan voi jakaa sopivasti – niinkuin ennenkin on tehty). Uudemmissa ampumarataluvissa ja ympäristöluvissa on vielä tarkennettu näitä. Samoin ratojen järjestyssäännöissä kerrotaan mitä valvotaan.

4.Mitä papereita on täytettävä ja kenelle ja koska,kuinka usein?
Radan ylläpitäjälle on raportoitava radan turvallisuustilasta vain sopimuksen mukaan. Laki ei edellytä ilmoittelua kuin yhdessä tilanteessa: Ratavastaava sulkee radan tai rataosan vakavan turvallisuuspuutteen havaittuaan. (Ylläpitäjä ja POHA tarvitsevat ilmoituksen tästä heti – varmaan harvinainen tilanne…)

5.Minkälainen ilmoitus tehtävä viranomaiselle?
Ilmoituksen muoto: Kaikki POHA:lle menevät asiakirjat tulisi voida toimittaa sähköisessä muodossa. Saattavat vaatia kirjallistakin muotoa, mutta vaatimukselle tulisi saada perustelu.

Kuka ilmoituksen tekee?
Radan ylläpitäjä (ylläpitäjä on se, jolla on ampumaratalupa nimissään. Ympäristölupaan tai muihin lupiin ei tätä saa sekoittaa.)

Mitä tietoja tarvitaan?
Vastaavan henkilötiedot ja vastaavaksi esitetyn suostumus… ja lain edellyttämä selvitys siitä, että esitetty henkilö ei ole konkurssissa (käräjäoikeus)… ja hänen toimintakykyään ei ole rajoitettu (maistraatti) …virkatodistuksen liittämistä mukaan ei laissa edellytetä.
Pöytäkirjanote pöytäkirjasta, jolla ratavastaavaa esitetään. Ratavastaavan allekirjoittama suostumus tehtävän vastaanottoon. Maistraatin todistus holhouksesta (holhousrekisterin ote 15 euroa) ja maistraatin todistus, ettei ole konkurssissa (hinta…??).
POHA toivoo lisäksi, että ilmoitukseen liitettäisiin ampumaradan ampumaratalupa (vanha lääninhallituksen lupa tai mahdollisesti lh:n luvan puuttuessa muun viranomaisen antama lupa – nimismies ??

Jos lupa on saatu POHA:lta asia on jo hoidossa, eikä lupaa tarvitse etsiä.)

6.Mitä tauluja laitettava alueelle, hätänumero, koordinaatit, mitä yhteystietoja?
Ampumaratalupa, ympäristölupa, järjestyssääntö ja asetus tunnistavat turvallisuuden edellyttämät minimitasot. Ampumaratavastaava sopii ylläpitäjän kanssa riittäväksi katsomansa turvallisuustason.
Ratavastaavan nimi ja yhteystiedot on oltava järjestyssäännössä ja selvästi esillä ampumaradalla ja tarvittaessa yksittäisillä ampumapaikoilla.

7.Pystyyko ratavastaava määrittelemään, koska radalla ammutaan ja millä aseilla/kaliipereilla?
Ei pysty ilman perustetta. Ampumaradan luvat määrittelevät maksimitason, jota voidaan ylläpitäjän toimesta vielä rajoittaa järjestyssäännöllä tai ratakohtaisilla määräyksillä. Ylläpitäjä voi määritellä radan valvojalle kuuluvia lisätehtäviä ja näihin liittyviä oikeuksia. Ampumaratalaki ei suoraan anna valtuuksia yli radan peruslupien ja sopimusten ja järjestyssäännön.   POIKKEUS on selkeä rataturvallisuuden vaarantuminen ja tästä seuraava radan sulkemismääräys (ja ilmoitukset eteenpäin toimenpieestä).

8.Pystyykö ratavastaava rajaamaan kulkua alueella,esim.lenkkeiliät yms. henkilöt?
Ratoja on monenlaisia. Osa on lenkkipolun varrella ja liikenne on jatkuvaa. Osa radoista on hyvin tiukasti aidattu ja ”jokamiehenoikeus” ei ole voimassa. Luvassa on yleensä velvoite alueen sulkemiseen ja aitojen kunnon valvontaan.
Järjestyssäännön nojalla voidaan kenen tahansa radalla liikkuvan toimesta palauttaa radan järjestys. Ammunnan lajisäännötkin edellyttävät rataturvallisuuden valvontaa. Tilanteen vaatiessa voidaan rataliikenne estää tai ohjata turvallisella tavalla. Varomerkit kunnolla esiin.
Oman jäsenistön piittaamattomuuden karsimiseksi voi ratavastaava yhdessä ylläpitäjän kanssa laatia sopimuksen tapaisen kurinpito-ohjeen. Tähän voi sitten laittaa sääntöjä noudattamatta jättävälle seuraamuksia. Pahassa tilanteessa pitää ottaa poliisi paikalle.

  1. Hommien hoitamatta jättäminen voi tapahtua monesta syystä. Ratavastaava  ei suoraan joudu sakotetuksi turvallisuusrikkeistä vaan ampumaradan ylläpitäjä on vastuussa. Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus turvallisuusraportoinnin hoidossa ja varomerkkien ym. tarkistamisessa (valehtelu?) voinee johtaa yhteisvastuuseen/vahingonkorvausvelvollisuuteen ylläpitäjän kanssa… Ylläpitäjä on vastuussa myös ratavastaavasta.Siis kertauksena: etsi ylläpitäjän kanssa ampumaratalupa, ympäristölupa, radan järjestyssääntö ja alueen vuokrasopimus. Näitä valvotaan. Valvontatapa sovitaan vielä ylläpitäjän kanssa niin, että asetuksen tehtäväluettelo hoidetaan hyvin.Oheisesta linkistä löytyvät mallinnukset Poliisihallitukselle menevästä materiaalista:AMPUMARATAVASTAAVA JA AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ – sisällys