Urheiluyhteisö antaa äänensä yhdenvertaisuuden puolesta
27.6.2018 klo 14:22
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheiluharrastuksen pariin ovat kaikki tervetulleita Ampumaurheiluliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. (Kuva: Lotta Jaakkola)

Urheiluyhteisö kokoaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa joukkueen Helsinki Pride -kulkueeseen yhdenvertaisen ja moniarvoisen urheilun puolesta. Prideen osallistuu edustajia useista liikunnan ja urheilun järjestöistä. Osallistumista on koordinoinut Suomen Olympiakomitea.

Ampumaurheiluharrastuksen pariin ovat kaikki tervetulleita Ampumaurheiluliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Ohjelmassa todetaan muun muassa, että Ampumaurheiluliitto on ollut edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä jo kauan ennen lakeja, joissa velvoitetaan toimiin ko. asioissa.

Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Laki toi uusia velvoitteita ja se ulotettiin koskemaan kaikkia syrjintäperusteita. Syrjintä on kielletty kaikessa yksityisessä ja julkisessa toiminnassa. Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta, koulutuksen järjestäjiltä sekä työnantajilta joilla on vähintään 30 työntekijää. Kaikkia työnantajia koskee lain velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistäminen koskee kaikkia syrjintäperusteita.

Tasa-arvolaki astui voimaan 1.1.2015. Laissa säädetään sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta. Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää.

Uusi liikuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Lakiin on tullut voimakkaampi vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Lain mukaan järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, ja vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Aiheesta lisää täällä ja täällä.