Aselakiehdotuksen kuulemismenettely käynnistyi Eduskunnassa
24.11.2018 klo 13:51
Mikko Taussi
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitto osallistui perjantaina asiantuntijana Eduskunnan puolustusvaliokunnan istuntoon, jossa käsiteltiin uudistuvaa ampuma-aselakia.

Aselain uudistuksen takana on Euroopan Unionin keväällä 2017 täydentämä tuliasedirektiivi. Ampumaurheiluliiton kanssa kuultavana olivat Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry, Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto. Suomen Ampumaurheiluliiton puolesta tilaisuudessa oli liittohallituksen varapuheenjohtaja Mikko Taussi.

Ampumaurheiluliitto totesi kuulemisen aluksi, että lainvalmistelu on tapahtunut avoimesti ja vuorovaikutteisesti, joskin kaikista asioista ei kuitenkaan olla päästy yhteisymmärrykseen.

Ampumaurheiluliiton keskeinen pyrkimys direktiivin kansallisessa toimeenpanossa on ollut ettei ampumaharrastuksen perusedellytyksiä vaaranneta uuden aselain myötä. Näitä ovat matala lainsäädännöllinen kynnys urheiluammunnan aloittamiseen, mahdollisuus hankkia urheiluammunnassa tarvittavia omia aseita ja patruunoita yksilöllisten kilpaurheilu- ja harrastustaipumuksien mukaisesti, sekä eri sukupuolet ja erityisryhmät huomioivan tasa-arvoisen ampumaharrastuksen turvaaminen varmistamalla aseiden hallussapito-oikeuden säilyminen tavanomaisissa elämän muutostilanteissa.

Ampumaurheiluliiton keskeiset viestit puolustusvaliokunnalle liittyivät aseluvan saamisen ikärajaan, aktiivisen harrastuneisuuden todentamiseen sekä lupaedellytyksien voimassaolon todentamiseen. Liiton mielestä aselupa pistooleille ja erityisen vaarallisille aseille olisi voitava myöntää henkilön saavutettua täysi-ikäisyyden eli 18 vuoden iän, mikä on tuliasedirektiivinkin määrittämä minimi. Muita maita korkeampi alaikäraja aseluvan saamiseksi näille asetyypeille antaa turhaa etua muiden maiden nuorille urheilijoille kansainvälisessä kilpailutoiminnassa.

Uudistettavassa aselaissa pitää direktiivin mukaisesti harrastuneisuuden osoittamisaikana ennen aseluvan saamista erityisen vaarallisille aseille (direktiivin A-luokan aseet) olla direktiivin mukainen 12 kuukautta lakiesityksessä olevan kahden vuoden sijaan. Samassa yhteydessä tämä harrastuneisuusaika pistoolilupien saamiseksi on lyhennettävä vuoteen. Kahden vuoden harrastuneisuuden osoittaminen on merkittävä ja kohtuuton este kilpa-ammunnan valmentautumiselle ja muulle ampumaharrastamiselle sekä epätasapainossa aselupien saamiseen muihin EU-maihin verrattuna.

Lisäksi, aselupaedellytyksien voimassa olon seuraaminen on toteutettava ensisijaisesti viranomaisten hallussa olevien ja muutoin keräämien tietojen yhteistarkasteluun eikä kilpaurheilijan tai harrastajan erillisen todistelun perusteella.

Seuraava aselakikuuleminen on Eduskunnan hallintovaliokunnan kutsumana 30. marraskuuta. Ampumaurheiluliittoa ei ole kutsuttu tähän kuulemiseen.

Hallituksen esitys eduskunnalle uudesta aselaista on löydettävissä täältä: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805e0982

Kokonaisuudessaan tuliasedirektiivi on luettavissa täältä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543050187079&uri=CELEX:01991L0477-20170613