Ampumaurheiluliitto pettynyt päätökseen kieltää EU:n lyijyhaulit kosteikoilla
4.9.2020 klo 16:23
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

REACH-komiteassa hyväksyttiin torstaina lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla koskeva rajoitusehdotus. Ampumaurheiluliitto tuomitsee sen, ettei päätös lopulta perustunut tieteellisesti tutkituille faktoille ja oli Euroopan kemikaaliviraston esitystä tiukempi.

EU:n jäsenmaat hyväksyivät torstaina komission ehdotuksen lyijypitoisten haulien käytön ja hallussapidon rajoittamiseksi kosteikkoalueilla. Ehdotus hyväksyttiin selvällä määräenemmistöllä EU:n kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavassa ns. REACH-komiteassa. Rajoitus tulee voimaan siirtymäajan jälkeen vuoden 2023 alkupuolella.

Suomi äänesti komission ehdotusta vastaan, sillä rajoituksen valvonnan järjestäminen Suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja kosteikkovaltaisessa maassa on vaikeaa ja kallista, Ympäristöministeriön torstaisessa tiedotteessa todetaan. Merkittävä osa Suomen pinta-alasta on rajoitukseen sisältyvän laajan määritelmän mukaisesti kosteikkoa, joka kuuluu nyt hyväksytyn rajoituksen piiriin.

Suomi on jo rajoittanut vesilintujen metsästystä lyijyhauleilla metsästyslain nojalla. Tuleva lyijyhaulirajoitus koskee kaikkea ampumista ja hallussapitoa kosteikoilla, joten se on selvästi nykyistä kansallista säädöstä laajempi. Rajoitus koskee myös ampumaratoja, joilla on Ramsar-sopimuksen mukaisia kosteikoita, jotka käytännössä ovat kuitenkin vaikeasti tulkittavissa ja käsitteenä epämääräisiä.

”Kosteikkojen Ramsar-määritelmän ongelmat ovat olleet tiedossa alusta alkaen, mutta esitys on runnottu siitä huolimatta läpi”, harmittelee Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Jaakkola.

Suomessa mietitään seuraavaksi, mitä päätös tarkoittaa Suomen kannalta. Nyt hyväksytyn ehdotuksen mukaan Suomella on mahdollisuus kieltää lyijyhaulien käyttö kokonaan, jolloin siirtymäaika olisi kolme vuotta. Ampumaurheiluliitto pyrkii vaikuttamaan, ettei tällaista koko maan kattavaa kieltoa tule.

”Alamme nyt selvittää tarkemmin, mitä nyt tehty päätös käytännössä tarkoittaa meidän ampumaratojen kohdalla ja millaisia konkreettisia vaikutuksia sillä on haulikkoammunnan harrastajille ja kilpailijoille”, Jaakkola sanoo.

Ampumaurheiluliitto on toistuvasti muistuttanut, että ampumaradat on jätettävä perusteettomina EU:n rajoitusehdotuksen ulkopuolelle. Ympäristölupajärjestelmä ja ampumaratojen parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteet ympäristönsuojelussa takaavat sen, että ampumaratatoiminnan aiheuttamia mahdollisia ympäristöriskejä kontrolloidaan ja seurataan jo nykyisellään huomattavasti laajemmin, tehokkaammin ja joustavammin kuin yksittäisen aineen kieltämisellä.

Ympäristölupajärjestelmä mahdollistaa kohdennetun riskinarvioinnin, jolloin toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia riskejä voidaan jo nykyisellään hallita tehokkaammin. Mikäli hyväksytty riskitaso on ylittynyt, ympäristöluvissa on jo nykyisellään rajoitettu lyijyhaulien käyttöä yksittäisillä ampumaradoilla.

”Jatkamme vaikuttamistyötä, jotta lyijyn käyttöön ei tule enää enempää rajoituksia ampumaradoillamme”, toteaa Jaakkola viitaten Euroopan kemikaalivirastossa parhaillaan työn alla olevaan lyijyn rajoitusehdotukseen haulien lisäksi luodeissa ja kalastuspainoissa.