Lyijyvaikuttamistyö jatkuu intensiivisenä
5.2.2021 klo 10:20
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Euroopan unionin kemikaalivirasto (ECHA) julkaisi keskiviikkona ehdotuksensa komissiolle lyijystä valmistettujen luotien, haulien ja kalastuspainojen käytön rajoittamiseksi.

Ehdotuksessa esitetään kieltoja ja rajoituksia lyijystä valmistettujen luotien ja haulien käyttöön niin metsästyksessä kuin urheiluammunnassakin. Siinä rajoitetaan myös lyijystä valmistettujen kalastuspainojen käyttöä. Rajoitusehdotuksessa on osittaisia kieltoja myös markkinoille saattamiseen.

Kemikaaliviraston uutisen mukaan rajoitusehdotuksen sisältö pääpiirteittäin:
– Lyijyhaulit kielletään kokonaan 5 vuoden siirtymäajalla
– Isot luotikaliiperit kielletään 18 kuukauden siirtymäajalla
– Pienet luotikaliiperit kielletään 5 vuoden siirtymäajalla

Rajoitusehdotuksesta on rajattu tällä hetkellä pois ainoastaan lyijyn käyttö viranomaistoiminnassa sekä sisäampumaradoilla. Lyijy olisi ehdotuksen mukaan sallittua myös esimerkiksi olympiaurheilussa tiukkaan rajatuissa olosuhteissa ja urheiluammunnassa, jossa on mahdollista kerätä lyijy ja hallita pintavesipäästöjä.

Suomen Ampumaurheiluliitto on tehnyt pitkään vaikuttamistyötä sen eteen, että ampumaradat jätettäisiin mahdollisten lyijyn käyttörajoitusten ulkopuolelle johtuen maamme ympäristölupakäytännöstä, jossa arvioidaan jo perusteellisesti lyijyn aiheuttama ratakohtainen riski ympäristölle

Siirtymäajan laskeminen alkaa siitä, kun rajoitukset on hyväksytty kaikissa EU:n toimielimissä. Seuraavaksi rajoitusehdotus tarkastetaan riskinargviointikomiteassa (RAC) sekä sosioekonomisesta analyysista vastaavassa komiteassa (SEAC), jonka jälkeen maaliskuussa alkaa kuusi kuukautta kestävä julkinen kuuleminen. Rajoitusprosessi kestänee vuosia.

Euroopan komissio hyväksyi viime vuoden loppupuolella esityksen lyijyhaulien käytön kieltämisestä Ramsar-määritelmän mukaisilla kosteikoilla. Koko kieltoprosessi kesti vuodesta 2015 aina vuoteen 2020. Lyijyhaulien käyttökielto Ramsar-kosteikoilla astuu voimaan Suomessa joko 15.2.2023 tai 15.2.2024 riippuen Suomen kansallisesta päätöksestä. Nyt alkava rajoitusprosessi on siis erillinen prosessi ja koskee lyijyn käyttöä kaikissa ammuksissa.

Rajoitusehdotuksen monimutkaisuudesta ja mahdollisista arvioinnin puutteista kertoo muun muassa se, että kemikaaliviraston ehdotuksen sosioekonomiset vaikutukset ovat jotakin 260 miljoonan ja 10,5 miljardin euron väliltä seuraavien 20 vuoden aikana.

Jokaisella ampumaharrastajalla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla Eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestöllä FACE:n sosioekonomiseen kyselyyn koskien lyijyn käyttöä ammuksissa. Osallistu kyselyyn osoitteessa face.eu/survey ja valitse kielivalikosta suomi.

Suomen Ampumaurheiluliitto uutisoi lisää aiheesta perehdyttyään ensin ehdotuksen laajaan 900-sivuiseen materiaaliin ja jatkaa vaikuttamistyötä muiden edunvalvontajärjestöjen kanssa niin kansallisella kuin komissionkin tasolla.

Ohessa suorat linkit raporttiin ja sen liitteeseen:
https://echa.europa.eu/documents/10162/95cc3061-7d88-67d0-b932-51d2606a50f3
https://echa.europa.eu/documents/10162/c223c794-69c0-869d-9b76-48bde881f7fa