Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueilla – Tukes tarkentaa kosteikkoalueen määritelmää
10.2.2023 klo 13:57
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Lyijyhauleja ei saa käyttää metsästyksessä kosteikkoalueilla eikä niiden suojavyöhykkeillä 15. helmikuuta jälkeen. ”Hyvää on se, että rajoitus on sidottu näkyvään veteen”, Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Laitinen sanoo.

Kielto perustuu EU:n komission tammikuussa 2021 hyväksymään lyijyhaulirajoitukseen, ja se tulee voimaan koko EU:n alueella. Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut paljon kysymyksiä lyijyhaulikiellosta ja erityisesti kosteikkoalueen määritelmään on kaivattu tarkennusta.

Lyijyhaulikiellon tarkoituksena on vähentää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä, joita kosteikkoalueilla ammuttavat lyijyhaulit aiheuttavat. Lyijy on ihmisille ja ympäristölle myrkyllinen raskasmetalli.

– Jo yhden lyijyhaulin syöminen voi riittää tappamaan pienen vesilinnun.  On arvioitu, että EU:n alueella kosteikkoalueille päätyy vuosittain noin 4000 tonnia lisää lyijyä, mikä johtaa noin miljoonan linnun kuolemaan, kertoo ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen Tukesin perjantaisessa tiedotteessa.

Kiellon taustalla on myös käyttökelpoisten lyijyttömien haulivaihtoehtojen olemassaolo. Suomessa lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä on ollut kiellettyä vuodesta 1996.

Metsästyksen lisäksi lyijyhaulirajoitus koskee esimerkiksi kiellon vaikutusalueella olevia ampumaratoja.

Tukes julkaisi 18.8.2022 mediatiedotteen Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueella. Tiedotteessa olevaan kosteikkoalueen määritelmään ”kosteikkoalueiksi määritellään kaikki vesialueet, rantaruohikot ja suot sekä turvemaat, jotka voivat olla vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikkoja” on kaivattu tarkennuksia. Tarkennuspyyntöjä on tullut mm. metsästäjiltä ja viranomaisilta.

– Tukesille tulleiden lukuisten kysymysten vuoksi pidämme tarpeellisena määritellä tarkemmin ne alueet, jotka rajoituksen tavoite ja kansalliset erityispiirteet huomioiden kuuluvat kiellon piiriin. Tukesin tulkintaohje kosteikkoalueista ei ole oikeudellisesti sitova, vaan se on tarkoitettu tulkinnan avuksi valvoville viranomaisille ja niille, joita rajoituksen velvoitteet koskevat, ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen täsmentää.

– Hyvää on se, että rajoitus on sidottu näkyvään veteen (joilla on siis oikeasti merkitystä vesilintujen suojelun näkökulmasta) eikä siihen sisällytetty kuivia turvamaita, puustoisia soita tai ojia ja pieniä puroa, Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Laitinen sanoo.

Ampumaratojen osalta sen sijaan erittäin huonoa on Laitisen mukaan se, että myös ampumapaikan takana, jonne siis haulit eivät mitenkään tai missään olosuhteissa lennä, kuuluvat rajoituksen piiriin.

– Olemme myös vuosia yrittäneet tuoda esille sitä, että haulikoita käytetään mm. practical-ammunnassa, missä haulit parhaimmillaan kerääntyvät taustavalliin eikä niillä ole mitään tekemistä rajoitusesityksen tavoitteiden kanssa. Tämä viesti ei ole kuitenkaan mennyt perille.

Kosteikkoalueet, jotka voivat olla vesilintujen elinympäristöjä
– Meret (syvyys 6 m tai alle), järvet, joet, lammet, kanavat, tekojärvet, altaat ja muut vastaavat suuremmat vesialueet. Maastokartoilla viivoina kuvatut ojat ja purot eivät ole tällaisia vesialueita.
– niityt, jotka rajautuvat edellä mainittuihin vesialueisiin
– vesikivet ja vesikivikot
– maatuvat vesialueet, tulva-alueet, matalikot ja avoimet vesijättöalueet
– vaikeakulkuiset puuttomat suot
– sekä kaikki 100 metrin säteellä edellä mainituista alueista olevat alueet.

(Lähde: Tukesin tiedote 10.2.)