Turvallinen ampuja

Käsitteet

Turvallinen Ampuja – käsitteellä tarkoitetaan IPSC lajin harrastajaa. Osallistuminen IPSC harrastus- ja kilpailutoimintaan edellyttää Turvallinen Ampuja – Peruskurssin suorittamista hyväksyttävällä tavalla ja rekisteröimistä Turvallinen Ampuja – listalle.

Turvallinen ampuja – kurssin koulutusmateriaali

Suomen Ampumaurheiluliiton (myöhemmin SAL) practical -jaosto ylläpitää ja kehittää Turvallinen Ampuja – kurssin koulutusmateriaaleja sekä antaa koulutuksen organisoimisen ohjeet. Jaoston alainen NROI Finland Toimikunta vahvistaa Peruskurssin ja Loppukokeen sisällön.

Oikeus järjestää turvallinen ampuja – kurssi

Oikeus järjestää Turvallinen Ampuja – koulutuksia Suomessa on SAL alaisella jäsenseuralla, jossa harrastetaan practical -ammuntaa. Jaosto ylläpitää rekisteriä seuroista sekä henkilöistä, jotka ovat oikeutettuja pitämään kurssin.

Turvallinen Ampuja – koulutusta vetävän henkilön tulee olla practical- tuomari, eli Range Officer (RO). Suosituksena on, että kouluttajalla olisi kilpailukokemusta yli kaksi vuotta. Samoin käytännön kokeen vastaanottajan on suotavaa olla vähintään saman kokemuksen omaava ja olla vähintään practical- tuomari (RO).

Kurssi koostuu teoriaosuudesta, käsittelykoulutuksesta ja ampumakokeesta. Kouluttajan ja käytännön kokeen vastaanottajan tulee olla eri henkilöitä. Suosituksena on käyttää käytännön kokeen ja ampumakokeen vastaanottajana toisen seuran tuomaria, mikäli tämä on mahdollista.

IPSC Peruskurssin voi järjestää SAL jäsenseurat yhdessä tai erikseen.

Kurssin ohjaajina voivat toimia Suomen NROI tuomarikoulutuksen saaneet (RO). Poikkeuksellisesti kurssin voi järjestää kokenut Turvallinen Ampuja – listalla oleva henkilö, jos matkat muodostavat ongelman kurssin vetäjille.

SAL practical-jaostolle tehdään kurssista hakemus https://pelias.ipscfin.org/ Ilmoituksen tulee pitää sisällään:

  • Kuka / ketkä järjestävät kurssin
  • Missä järjestetään kurssi
  • Kuka / ketkä ottavat vastaan teoriakokeen
  • Kuka / ketkä ottavat vastaan ampumakokeen (ei saa olla tekemisissä kurssin kouluttamisen kanssa, mieluiten toisesta seurasta)
  • Milloin pidetään ensimmäinen teoriakoe (kurssin alkupäivä). Teoriakokeen saa uusia korkeintaan kahdesti.
  • Milloin pidetään ensimmäinen ja viimeinen ampumakoe (ampumakokeen 1. vastaanottopäivä ja kurssin loppupäivä). Ampumakokeita saa järjestää enintään 3.

Kurssin maksimikesto ensimmäisestä teoriakokeesta viimeiseen ampumakokeeseen on kuusi (6) kalenterikuukautta.

Kurssilaisen pitää osoittaa olevansa SAL seuran jäsen. Tämä on tärkeää erityisesti silloin kun kurssilaiset ovat useasta eri seurasta.

Kurssin jälkeen (sisältää teoria- ja ampumakokeet) kokelas saa hyväksytystä tai hylätystä kokeesta tositteen, jonka allekirjoittaa ampumakokeen vastaanottaja.

Kurssin kouluttaja tai ampumakokeen vastaanottaja kirjaa kurssin läpäisseet henkilöt suoraan Peliakseen (TA- lista).

Ampumakokeet ovat saatavilla SAL:n sivustolla.

Practical – jaosto ei ota kantaa siihen, mikä on Peruskurssin hinta / osallistuja tai miten ohjaajalle maksetaan korvausta.

Hyvä ja suositeltava tapa on antaa seuran puolesta tai kurssinpitäjän toimesta kurssin hyväksytysti suorittaneelle diplomi tai muu todistus.

Turvallinen ampuja ja oikeudet

Turvallinen Ampuja – kurssin suoritettuaan harrastajalla on oikeus osallistua seuransa practical- harjoituksiin sekä – kilpailuihin ja käyttää äänioikeutta lajiparlamentissa.

Turvallinen ampuja ja säilyminen rekisterissä sekä rekisterin ylläpito

Turvallinen Ampuja rekisteröinti, annetaan ID – numero, (1.1.2022 alkaen kuusi numeroa sisältäen tarkastusmerkin) joka on voimassa toistaiseksi. Numeron tarkoitus on, tietosuojalain määräykset huomioiden, suojella kilpailijaa. Lajin urheilutoiminta tapahtuu SAL alaisuudessa, joten rekisteröitävän henkilön pitää olla myös jonkin SAL alaisen urheiluseuran jäsen. Henkilö poistetaan rekisteristä jos jäsenyys SAL lakkaa.

Seurasta eronneet TA- listalla olevat henkilöt on vuosittain ilmoitettava jaostolle.

Turvallinen ampuja ja rekisteröinnin uusiminen

Mikäli henkilö on menettänyt Turvallinen Ampuja rekisteröinnin, hän saa sen takaisin suoritettuaan hyväksyttävästi uudelleen Peruskurssin käytännön ampumakokeen. Kokeen vastaanottaa practical-tuomari (RO).

Kuitenkin, mikäli harrastamattomuus on kestänyt yli viisi vuotta, tulee harrastajan käydä Turvallinen Ampuja – Peruskurssi uudelleen.

Henkilön muuttaessa Suomeen, tulee henkilön todistaa turvallinen ampuma-aseen käsittely, joko aiemmilla kilpailutuloksilla tai erillisellä ampumakokeella.

Erilaiset TA-statukset (11.5.2023)

Jaoston tietojärjestelmä Peliaksessa on mahdollista asettaa seuraavat TA-statukset:

Status Koe Mitä lajeja saa ampua
Turvallinen Pistoolilla tai
pienoispistoolilla
Kaikki
Turvallinen (K+H+C+PK) Kiväärillä,
pistoolikarbiinilla,
haulikolla tai
pienoiskiväärillä
Kivääri, haulikko, pienoiskivääri, ilmapistooli, pistoolikarbiini, ilmakivääri, ilmapistoolikarbiini (ts. kaikki muut paitsi pistooli ja pienoispistooli)
Turvallinen (IP) Ilmapistoolilla Ilmapistooli, ilmakivääri, ilmapistoolikarbiini

TA-listalla turvallisena olevan henkilön statuksen päivittäminen (jaosto 13.10.2020)

TA-listalla turvallisena, esim. ”Turvallinen (IP)”, olevan henkilön statuksen päivittämiseen riittää ampumakokeen hyväksytty suorittaminen.