Turvallinen ampuja

Käsitteet

Turvallinen Ampuja – käsitteellä tarkoitetaan Practical-Ammunnan harrastajaa. Osallistuminen IPSC:n harrastus- ja kilpailutoimintaan edellyttää Practical-Ammunan Peruskurssin suorittamista hyväksyttävällä tavalla, rekisteröimistä Turvallinen Ampuja-listalle sekä SAL:n alaisen ampumaseuran jäsenyyttä.

Turvallinen ampuja – kurssin koulutusmateriaali

Suomen Ampumaurheiluliiton practical -jaosto ylläpitää ja kehittää IPSC Region Finlandin Practical-Ammunan peruskurssin koulutusmateriaaleja sekä antaa koulutuksen organisoimisen ohjeet.

Oikeus järjestää turvallinen ampuja – kurssi

Oikeus järjestää Turvallinen Ampuja – koulutuksia Suomessa on SAL:n alaisella jäsenseuralla, jossa harrastetaan Practical-Ammuntaa.

Turvallinen Ampuja – koulutusta vetävän henkilön tulee olla practicaltuomari (vähintään RO). Kouluttajalla tulee olla kilpailukokemusta yli kaksi vuotta.

Kurssi koostuu teoriaosuudesta, käsittelykoulutuksesta ja ampumakokeesta. Lisäksi kurssi saattaa sisältää ampumakorttikoulutuksen. Tästä järjestävä seuraa tekee oman itsenäisen päätöksen.

Käytännön kokeen vastaanottajan tulee olla practicaltuomari (vähintään RO). Kokeen vastaanottajalla tulee olla kilpailukokemusta yli kaksi vuotta. Käytännön kokeen vastaanottaja ei saa olla mukana kurssin koulutuksessa. Olisi jopa suotavaa että hän ei edustaisi järjestävää seuraa.

Kurssin järjestäjä lähettää tiedot kurssin osallistujista erillisellä materiaalisalkusta löytyvällä kaavakkeella. Ilmoitus kannattaa lähettää vasta kun teoriakoe on pidetty. Jaosto perii jokaisesta kurssille osallistuneesta kirjausmaksun 2 €

Mikäli henkilö ei läpäise kurssia kuuden kuukauden sisällä, hänen pitää suorittaa kurssi uudelleen. Henkilö, joka ei asenteiltaan yms. voi läpäistä kurssia, hänestä tehdään edellä sanottuun kurssi-ilmoitukseen merkintä asiasta.

Practical – jaosto ei ota kantaa siihen, mikä on Peruskurssin hinta / osallistuja tai miten ohjaajalle maksetaan korvausta.

Ilmoitusmenettelyn tarkoitus on, että vain SAL:n jäsenseurat järjestävät kursseja ja että ulkopuoliset voidaan jo kättelyssä hylätä. On toki mahdollista, että seura järjestää teoriakurssin talven aikana ja vasta ulkokaudella voidaan suorittaa ampumaosuus kurssista. Tällöin kurssin katsotaan päättyvän neljän (4) kuukauden kuluttua ensimmäisestä ulkokauden ampumakoetilaisuudesta. (esim. ampumakoe järjestetään 01.06, tällöin viimeinen koe (kolmas) on 31.08 ja Jaostolle pitää tehdä ilmoitus viimeistään 30.09.

Hyvä ja suositeltava tapa on antaa seuran puolesta tai kurssinpitäjän toimesta kurssin hyväksytysti suorittaneelle diplomi tai muu todistus.

Turvallinen ampuja ja oikeudet

Turvallinen Ampuja – kurssin suoritettuaan harrastajalla on oikeus osallistua seuransa practicalharjoituksiin sekä practicalkilpailuihin sekä ja osallistua ja käyttää äänioikeutta practicalparlamentissa, edellyttäen että henkilö on jonkin SAL:n jäsenseuran jäsen.

Turvallinen ampuja ja säilyminen rekisterissä sekä rekisterin ylläpito

Turvallinen Ampuja rekisteröinti, annetaan ID – numero, (kilpailijanumero, numero on nelinumeroinen, juokseva numero) joka on voimassa toistaiseksi. TA-statuksen voimassaolo päättyy, mikäli henkilö ei ole enää minkään SAL:n jäsenseuran jäsen.

Turvallinen ampuja ja rekisteröinnin uusiminen

Mikäli ampujan edellisestä kilpailusta on enemmän kuin 2 vuotta, täytyy hänen uudistaa oikeutensa osallistua L2- tasoiseen tai sitä korkeampiarvoiseen kilpailuun ampumalla ensimmäisen vähintään L2 tasoisen kilpailunsa valvotusti (tulematta hylätyksi), tai vaihtoehtoisesti suorittamalla uudelleen turvatestin ampumakokeen. Näinollen henkilö voi kilpailutauonkin jälkeen palata harrastamaan, ja voi kerran TA-statuksen saatuaan aina osallistua L1- tasoiseen kilpailuun.

Peruskurssin järjestäminen

Peruskurssin tarkoitus

Peruskurssin on takoitus tuottaa osaavia ja turvallisia Practical-Ampujia ruutiaselajeihin Handgun, Rifle, Shotgun sekä Mini Rifle.Lisäksi peruskurssin voi järjestää AA-kurssina, mutta AA-peruskurssille jaosto ei tarjoa valmista materiaalia. AA-kurssin voi järjestää huomattavasti vapaamuotoisemmin kuin ruutiasekurssin ja asioiden omaksuminen voi tapahtua toisenlaisella jaksotuksella kuin ruutiaseilla. Tämä siksi, että AA suuntautuu lähinnä nuoriin, eikä siihen sisälly sellaisia riskejä kuin ruutiaseammuntaa.

Oikeus järjestää turvallinen ampuja – kurssi:

Oikeus järjestää Turvallinen Ampuja – koulutuksia Suomessa on SAL:n alaisella jäsenseuralla, jossa harrastetaan practical -ammuntaa.

Lupa kurssin järjestämiseen on anottava SAL Practical-Jaostolta sähköisesti osoitteesta:
https://pelias.ipscfin.org/competition/create_type_self/3

Kouluttajavaatimukset

Turvallinen Ampuja-koulutusta vetävän henkilön ja käytännönkokeen vastaanottajien on oltava Practical-Tuomareita (vähintään RO). Lisäksi molemmilla on oltava kilpailukokemusta yli kaksi vuotta. Käytännön kokeen vastaanottaja ei saa osallistua kurssin koulutukseen. Painavasta syystä tästä voidaan poiketa kurssianomuksen yhteydessä käsiteltävästä anomuksesta.

Kurssilaiselle asetettavat vaatimukset

Kurssilaisen pitää olla nuhteeton, SAL:n alaisen seuran jäsen. Hänellä pitää olla taustansa puolesta mahdollisuus saada ampuma-aselupa

Peruskurssin hinta

Practical-Jaosto ei ota kantaa siihen, mikä on Peruskurssin hinta / osallistuja tai miten ohjaajalle maksetaan korvausta.

Todistus

Kurssinpitäjän tulee antaa toimesta kurssin hyväksytysti suorittaneelle diplomi tai muu todistus.

Kurssin aikataulu ja sisältö

Practical-Ammunnan peruskurssin teoriaosuuden kesto on noin kuusi tuntia. Se miten kurssin jaksottaa on järjestäjän asia joka riippuu tiloista, radoista, kurssin osallistujamäärästä, jne. Käytännön koulutuksessa täytyy huomioida että oppilas saa riittävät valmiudet toimia turvallisesti Practical-Ammunnassa. Kurssiohjelmaan on sisällytetty harjoituksia jotka valmentavat tähän. Ohjelmien suunnittelussa on huomioitu myös se että erilaiset ratatoiminnot tulevat huomioiduksi. Mikään ei estä ja on jopa suositeltavaa lisätä ampumaharjoittelua.

Kurssimateriaali

Hyväksytyn peruskurssin järjestejälle lähetetään kurssimateriaali sähköisesti. Materiaali sisältää:

Kouluttajan materiaalin Power Point esityksen, opettajan oppaan, mustiavun aseiden kylmäkäsittelyharjoitteluun ja harjoitusohjelmia, sekä oppilaille tulostettavaksi tarkoitettua oppilasmateriaalia ja lisäksi teoria- että käytännön kokeet.

Turvallisen ampujan ilmoittaminen

Jaoston ampujatietokanta on nimeltään Tarha. Tarhaan merkitään kaikki lajin harrastajat. Tarha tekee automaattisesti päivittäin päivittyvät Turvallinen Ampuja-listan sekä tulospalvelun tarpeisiin master-tietokannan. Lisäksi Tarha tekee automaattisesti kuun vaihteessa päivittyvän  ranking-listan käyttäen laskennan pohjana niitä kilpailuita joiden tulokset on asianmukaisesti jaostolle ilmoitettu.

Uudet turvalliset ampujat ilmoitetaan kursseittain jaostolle materiaalisalkussa olevalla kaavakkeella viimeistään teoriakokeen jälkeen.

Ilmoitusosoite on ta.ipscfin@gmail.com

Ilmoitukseen on laitettava ainakin kaksi nimeä, joista jälkimmäisestä kirjataan listalle ainoastaan ensimmäinen kirjain. Jos henkilö haluaa jonkin muun kuin ensimmäisen nimensä merkittäväksi listalle kutsumanimenä tämä on alle viivattava. Jos vain yksi nimi ilmoitetaan merkitään toiseen sarakkeeseen joko X tai 1. Kyseessä on rekisteritekninen seikka.

dob on syntymäaika. Mikäli syntymäaikaa ei ole merkitty tulee syntymäajaksi automaattisesti 1.1.1900 ja henkilöstä Super Senior. Tämä koskee myös Lady-kategoriaa.

Mikäli henkilölle ei ole ilmoitettu käytännön turvatestin suorituspäivämäärää, merkitään hänet statuksella ”kurssilla”.

Kaikille Tarhaan kirjatuille tulee automaattisesti iD-numero. Numero on kotimainen, eikä linkity mihinkään muuhun tiedostoon.

Henkilö joka on saanut iD-numeron, mutta ei ole ensimmäisellä kerralla läpäissyt käytännön koetta, ilmoitetaan hänen läpäistyä kokeen jaostolle iD-numerolla. Näin hänet päivitetään ”turvallinen” statukseen.

TA-statuksen nosto esim AA-tasolta rajoittamattomalle tasolle tapahtuu kurssin kautta. Tällöin tämä ilmoitetaan selkeästi yhdessä iD-numeron kanssa jolloin henkilön status päivitetään ”turvallinen” tasolle.

Henkilö jolla on aiemmin ollut TA-status, mutta joka on sen menettänyt, voi saada vanhan iD-numeronsa takaisin, mikäli se pystytään varmasti kohdentamaan ko. henkilöön. Vanhoja iD-listoja löytyy mm. jaostolta.