16.1.2021

Practical jaoston työjärjestys, Suomen Ampumaurheiluliiton valiokuntien ja lajijaostojen toimintaohje Liittohallitus 12.1.2017 mukaisesti

Practical jaosto on Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) liittohallituksen alainen toimielin, jonka tehtävät ja kokoonpanon määrittelee liittohallitus.

Practical jaosto pyrkii edistämään lajin tunnettavuutta, kasvattamaan lajin suosiota ja edistämään lajin harrastusmahdollisuuksia. Practical jaosto hoitaa liittohallituksen sille osoittamat tehtävät. Lisäksi jaosto pitää yhteyttä lajin kansainvälisiin tahoihin ja kattojärjestöön International Practical Shooting Confederation (IPSC), hoitaen Suomen alueen (Region Finland) sille osoittamat tehtävät.

Jaoston toimintakausi on lajiparlamenttien välinen kausi. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, erovuorossa on vuosittain puolet jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtajaa kutsutaan kansainvälisissä yhteyksissä nimellä Regional Director. Jaoston nimi on kansainvälisissä yhteyksissä Regional Directorate.

Practical jaoston kokoukset

Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan ollessa estynyt kokouskutsun voi toimittaa varapuheenjohtaja tai liittohallituksen puheenjohtaja. Kokous on järjestettävä, jos vähintään puolet jaoston jäsenistä niin vaatii.

Jaosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jaoston jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Jaoston päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jaoston jäsenistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jaoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat julkaistaan ja säilytetään SAL:n internetpalvelussa.

Practical jaoston yleiset tehtävät

Laatia toiminta- ja taloussuunnitelmat liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä toimeenpanna hyväksytyt suunnitelmat ja seurata niiden toteuttamista.

Keskittyä erityisesti uusien huippuampujakykyjen etsimiseen sekä kilpailu- sekä harrastetoiminnan kehittämiseen, mukaan luettuna peruskurssi – ja muu koulutusmateriaali.

Kehittää lajiaan ampujien, jäsenyhdistysten ja SAL tarpeiden mukaisesti ja tarpeen mukaan järjestää lajiin liittyvää koulutusta. Jaosto voi tarvittaessa lajin vaatimalla tavalla jakaa Suomen lajin harrastajien mukaisiin alueisiin.

Noudattaa mahdollisimman avointa toimintaperiaatetta asioiden valmistelussa, toimeenpanossa ja niistä tiedottamisessa.

Nimetä tarpeellinen määrä jäseniä NROI Suomi Toimikuntaan, jonka kansainvälinen nimitys on NROI Finland Institute. Jaosto nimittää toimikunnan puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt. Toimikunnan tehtävät on määritelty Practical jaoston vahvistamassa NROI Finland työjärjestyksessä.

Seurata lajinsa kansallista kehitystä ja toimia oman lajinsa asiantuntijana ja tarvittaessa lausunnonantajana, sekä lajin harrastajien yhdyssiteenä ja edunvalvojana.

Ylläpitää Turvallinen Ampuja – listaa ja huolehtia, että lista on ajan tasalla, seuroista saapuvien ilmoitusten nojalla.

Hyväksyä kilpailuanomukset ja ylläpitää kilpailukalenteria.

Ylläpitää kilpailijoiden kansallista luokitusta (ranking) kilpailutulosten ja valvontakertomusten sekä niiden nojalla päätettyjen kilpailujen luokituskelpoisuuden perusteella.

Valita oikeudenmukaisella tavalla kansallinen joukkue edustamaan aluetta kansainvälisissä kilpailuissa sekä muut kansainvälisissä kilpailuissa aluetta edustavat henkilöt.

Laatia lajille ohjesääntö ja ylläpitää säännöstöä.

Valmistella Practical parlamentin kokousasiat ja huolehtia kaikista niistä tehtävistä, joita ei ole erityisesti määrätty Practical parlamentille.

Practical parlamentti, Vuosikokous (Regional Assembly)

Practical parlamentti (vuosikokous) pidetään SAL:n lajiparlamenttien yhteydessä tai kilpailukauden jälkeen syksyllä. Practical parlamentin kutsuu koolle jaosto, joko vuosikokoukseen tai tarvittaessa myös muuna ajankohtana. Koolle kutsujana voi olla myös liittohallitus.

Kokouskutsu ja esityslistat on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, joko SAL:n lehdessä tai jaoston internetsivustolla.

Practical parlamenttiin voivat osallistua kaikki SAL:n alaisten seurojen jäsenet. Äänioikeutettuja ovat turvallinen ampuja- listalle rekisteröidyt henkilöt. Jaosto voi tarvittaessa jakaa maan lajin harrastajien edun mukaisesti eri alueisiin.

Kokouksessa kullakin läsnä olevalla henkilöllä on vain yksi ääni. Parlamentti tekee esityksen liittohallitukselle jaoston jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä. Liittohallitus nimittää jaoston, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää tarvittaessa jäseniä muihin tehtäviin.

Practical parlamentin esityslista, Liittohallitus liite 9 25.9.2015 mukaisesti

 1. Kokouksen avaus, jaoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja johtaa puhetta
 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
  1. Sihteeri
  2. Pöytäkirjantarkistajat 2 kpl
  3. Ääntenlaskijat 2 kpl
 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Analyysi/ tilannekatsaus kuluneesta vuodesta
  1. Puheenjohtaja
  2. Päävalmentaja
 5. Jaoston kuluvan vuoden toimintakertomusluonnoksen käsittely
  1. Lajia tukeva toiminta
  2. Jaoston jäsenet ja vastuut
  3. Koulutus
  4. Kilpailutoiminta Suomessa
  5. Kansainvälinen kilpailutoiminta
  6. Tavoitteiden toteutuminen
  7. Tunnuslukuja
  8. NROI Finland toimintakertomus
  9. Talous
 6.  Jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman käsittely
  1. Kilpailutoiminta Suomessa
  2. Kilpailutoiminta ulkomailla
  3. Valmennustoiminta
  4. Tavoitteet
  5. Pohjoismainen yhteistyö
  6. Talousarvio
 7. Jaoston talousarvio ja varainhankinnan suunnitelma seuraavalle vuodelle
 8. Jaoston jäsenten vaali ja esitys jaostoksi ja pj:ksi hallitukselle päätettäväksi
  1.  Jäsenten lukumäärä 6 kpl, erovuorossa 1⁄2 eli 3 kpl
  2. Varajäsenet 2 kpl valitaan vuosittain
  3. Esitetään uuden jaoston valitsevan keskuudestaan puheenjohtajan
 9. Urheilijavaliokunnan jäsenten valitseminen/vaali valiokunnan sääntöjen pohjalta
 10. Muut mahdolliset asiat
  1. Turvallinen ampuja- kortista perittävä maksu
  2. Muut jaokselle ennakkoon ilmoitetut mahdolliset asiat

Jotta asia voidaan saattaa päätettäväksi, tulee asia olla mainittu kokouskutsussa. Tästä syystä parlamentille tehtävät esitykset tulee toimittaa jaostolle kirjallisesti viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

ÄÄNESTYS
Äänestysoikeus on paikalla olevilla 1 ääni/hlö.
Lajiparlamentin päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä

PALKITSEMISET/TUNNUSTUKSET
Jaetaan jaoston myöntämät vuoden palkinnot/tunnustukset.