IPSC REGION FINLAND TYÖJÄRJESTYS                                                          04.10.2003

1 §

Soveltamisala ja toiminnan tarkoitus

Tässä työjärjestyksessä säädetään Suomen Ampumaurheiluliiton (Liitto) alaisen lajin eli IPSC Region Finland urheiluammuntatoiminnan järjestäytymisestä, ohjauksesta, toiminnoista sekä eri elinten toimialoista ja asioiden valmistelusta että päätäntävallasta.

Toiminnan tarkoitus on tukea, ylläpitää, parantaa ja edistää practical- ammuntaa Suomessa, Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n alaisuudessa ja sen sääntöjä noudattaen, huomioiden lajin omat erityispiirteet sekä lajin kansainväliset, kulloinkin voimassaolevat  kilpailusäännöt että IPSC Peruskirjan periaatteet.

2 §

Ohjaus ja johtaminen

Suomen Ampumaurheiluliiton toimintasäännöt (04.09.2001) määrittävät liittohallituksen tehtävät että eri valiokuntien ja jaostojen valinnat seuraavasti:

Liittohallituksen tehtävät (20 § 7 kohta)

SAL:n liittohallitus valitsee tarpeelliset valiokunnat ja jaostot ja päättää niiden jäsenmäristä, tehtävistä ja valtuuksista sekä vahvistaa aluejaoston kokoonpanot.

Valiokunnat ja Jaostot (21 §)

Liittohallituksen apuna toimivat erikoisaloillaan liittohallituksen tarpeellisiksi katsomat valiokunnat ja jaostot, joilla kullakin on liittohallituksen valitsema puheenjohtaja ja jäsenet sekä SAL:n aluejaostot.

Valiokuntien ja jaostojen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

IPSC Region Finlandin muodostavat Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenyhdistysten Turvallinen Ampuja – listalle rekisteröidyt harrastajat. IPSC Region Finlandin lajin käytännön hallinnoimisesta vastaa demokraattisesti valittu SAL:n practicaljaosto. Regionin päätehtävät on määritelty IPSC:n peruskirjassa kohdassa 4.6.

Suomen Ampumaurheiluliitto ry. huolehtii katto-organisaationa Regionin vuosittaisen jäsenmaksun sekä Turvallinen Ampuja – listalla olevienharrastajien IPSC:n jäsenmaksun maksamisen IPSC:n määrittelemällä tavalla.

3 §

Valiokuntien ja jaostojen ohjaus

Liittohallitus on hyväksynyt 07.12.1999, Suomen ampumaurheiluliiton valiokuntien ja jaostojen toimintaohjeen.

4 §

International Practical Shooting Confederation, IPSC

Kansainvälinen liitto on nimeltään International Practical Shooting Confederation (IPSC). Lajilla on oma peruskirja eli sääntökokoelma nimeltään IPSC Constitution (1997).

Myös International Range Officers Association (IROA) toiminta on järjestäytynyt kansainvälisen IPSC:n alaisuuteen. Peruskirja antaa mahdollisuuden järjestää kansallinen toiminta eri maissa kyseisen maan ja sen Regionin haluamalla tavalla että siten kuin kunkin maan lainsäädäntö edellyttää.

Kansainvälinen tuomarikoulutusjärjestelmä toimii kansallisissa järjestöissä kunkin Regionin alaisuudessa. Suomessa nimitys NROI Finland Institute eli suomeksi NROI Suomi Toimikunta.

SAL:n sääntöjen 3 §:n 6 kohdan nojalla IPSC Region Finland on edustettuna kansainvälisen liiton (IPSC) osalta SAL:n kautta. Käytännössä edustus tapahtuu jaoston puheenjohtajan, Regional Director (RD) kautta, jonka valinnan SAL:n liittohallitus nimeää practicalparlamentin valitsemana ja esittämänä, vastaten IPSC:n peruskirjan 4.6, (8) mukaista vaatimusta.

5 §

Toiminta- ja tilikausi

IPSC Region Finland- lajin toiminta- ja tilikausi on varsinaisten parlamenttien välinen kausi. Jaoston jäsenten toimikausi on kuitenkin kaksi kalenterivuotta ja heillä on vuosittainen erovuorojärjestys.

6 §

Practicalparlamentti, Vuosikokous, Regional Assembly

Parlamentin vuosikokous pidetään SAL:n lajiparlamenttien yhteydessä tai sitten jaoston niin päättäessä, muuna ajankohtana kilpailukauden jälkeen syksyllä.

Laji- eli practicalparlamentin kutsuu koolle jaosto, joko vuosikokoukseen tai sitten tarvittaessa muina aikoina, kun siihen syytä on. Kutsujana voi olla tarvittaessa myös liittohallitus.

Kokouskutsu on ilmoitettava yhtä kuukautta aikaisemmin ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, joko SAL:n lehdessä tai jaoston internetsivustolla.

Lajiparlamenttiin voivat osallistua kaikki SAL:n alaisten seurojen jäsenet. Äänioikeutettuja ovat kuitenkin vain ne henkilöt, jotka on rekisteröity Turvallinen Ampuja – listalle, päätettäessä asioista, jotka kuuluvat IPSC- lajin piiriin (parlamentin kokous, asiat 6-9). Jaosto voi tarvittaessa jakaa maan lajin harrastajien edun mukaisesti eri alueisiin.

Kokouksessa kullakin läsnäolevalla henkilöllä on vain yksi ääni. Henkilö voi antaa valtakirjan kokoukseen, mutta yhdellä henkilöllä ei saa olla useampia kuin viisi (5) valtakirjaa, sekä oma että valtakirjaäänet tulee käyttää vain jakamattomana.

Liittohallitus määrää jaoston jäsenten lukumäärän. Jaoston jäseniä valittaessa on kiinnitettävä huomio heidän halukkuuteensa, innostukseensa ja osaamiseensa. Liittohallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja jäsenet sekä nimeää tarvittaessa esittelijän ja sihteerin.

Parlamentti tekee esityksensä liittohallitukselle jaoston jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä.

Parlamentissa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokous avataan, kokouksen avaa jaoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai muu jaoston jäsen. Mikäli kutsuja on liittohallitus, avaa kokouksen kutsujan edustaja.

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.      Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.      Hyväksytään kokouksen esityslista

5.      Esitetään tilinpäätös ja jaoston toimintakertomus.

6.      Esitetään talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle.

7.      Päätetään Turvallinen Ampuja- kortista perittävästä maksusta.

8.      Päätetään jaoston jäsenten lukumäärästä (enintään 6 henkilöä, vähintään 4 henkilöä) sekä mahdollisista varajäsenistä (2 henkilöä), ehdotus esitetään liittohallituksen hyväksyttäväksi.

9.      Valitaan jaoston jäsenet ja mahdolliset varajäsenet (varajäsenillä valintajärjestys kutsumisessa), jotka esitetään liittohallitukselle hyväksyttäväksi. Valintaa tehdessä tulee kiinnittää huomiota henkilöiden alueelliseen kattavuuteen ja halukkuuteen. Jaoston jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa puolet jäsenistä.

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. Jotta asia voidaan saattaa päätettäväksi, tulee asia olla mainittu kokouskutsussa. Tästä syystä parlamentille tehtävät esitykset tulee toimittaa jaostolle kirjallisesti ja riittävän ajoissa.

7 §

Practicaljaosto

Jaosto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt ja päättää toimenkuvista sekä tekee tästä esityksen liittohallitukselle. Jaoston puheenjohtajaa kutsutaan kansainvälisissä yhteyksissä nimellä Regional Director. Jaoston nimi on kansainvälisissä yhteyksissä Regional Directorate.

Jaoston tehtävänä on liittohallituksen määräämät tehtävät sekä lajin vaatimat tehtävät, jotka on ilmaistu IPSC Peruskirjassa 4.6 kohdassa.

Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajansa tai liittohallituksen puheenjohtajan kutsusta sekä jos vähintään puolet jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu ja esityslista on postitettava (tai toimitettava näin sovittaessa sähköpostilla) viikkoa ennen kokouspäivää.

Jaosto on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenet on edellä sanotulla tavalla kutsuttu ja vähintään puolet jäsenistä, näihin luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla.

Jaoston päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jaoston jäsenistä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jaostossa asiat käsitellään esittelijän tai hänen ollessaan estynyt, puheenjohtajan esittelystä. Esittely sisältää sekä asian valmistelun että päätösehdotuksen.

Jaoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Jaoston pöytäkirjoja säilytetään Liiton toimistossa. Jaosto säilyttää kopiot pöytäkirjoista itsellään.

Liittohallituksen pöytäkirjat lähetetään tiedoksi jaoston puheenjohtajalle.

Jaoston yleiset tehtävät:

1.      Laatia toiminta- ja taloussuunnitelmat liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä toimeenpanna hyväksytyt suunnitelmat  ja seurata niiden toteuttamista.

2.      Keskittyä erityisesti uusien huippuampujakykyjen etsimiseen sekä kilpailu- sekä harrastetoiminnan kehittämiseen, mukaan luettuna peruskurssi – ja muu koulutusmateriaali.

3.      Kehittää lajiaan ampujien, jäsenyhdistysten ja Liiton tarpeiden mukaisesti ja tarpeen mukaan järjestää lajiin liittyvää koulutusta. Jaosto voi tarvittaessa lajin vaatimalla tavalla jakaa Suomen lajin harrastajien mukaisiin alueisiin.

4.      Noudattaa mahdollisimman avointa toimintaperiaatetta asioiden valmistelussa, toimeenpanossa ja niistä tiedottamisessa.

5.      Nimetä tarpeellinen määrä jäseniä NROI Suomi Toimikuntaan, jonka kansainvälinen nimitys on NROI Finland Institute. Jaosto nimittää toimikunnan puheenjohtajan. Toimikunnan tehtävät on määritelty IPSC Region Finland ohjesäännössä.

6.      Nimetä lajin Kurinpitolautakunta ja määrätä sen toimenkuva

7.      Valmistella practicalparlamentin kokoukseen esille tulevat asiat.

8.      Seurata lajinsa kansallista kehitystä.

9.      Toimia oman lajinsa asiantuntijana ja tarvittaessa lausunnonantajana.

10.  Toimia lajin harrastajien yhdyssiteenä ja edunvalvojana.

11.  Laatia edellisen vuoden toiminnastaan kertomus ja jättää se liittohallitukselle annettujen ohjeiden mukaisesti.

12.  Ylläpitää Turvallinen Ampuja – listaa ja huolehtia, että lista on ajan tasalla, seuroista saapuvien ilmoitusten nojalla.

13.  Huolehtia kilpailukalenterin ylläpitämisestä seuroilta saatavien anomusten nojalla ja päättää anottavat kilpailut merkittäväksi kalenteriin luokituskelpoisina.

14.  Tarkastaa Teknisen Asiantuntijan(ent. Valvoja) antama kertomus kilpailusta ja tämän nojalla päättää kilpailun luokituskelpoisuudesta.

15.  Ylläpitää kilpailijoiden kansallista luokitusta (ranking) kilpailutulosten ja valvontakertomusten sekä niiden nojalla päätettyjen kilpailujen luokituskelpoisuuden perusteella.

16.  Valita oikeudenmukaisella tavalla kansallinen joukkue edustamaan aluetta kansainvälisissä kilpailuissa sekä muut kansainvälisissä kilpailuissa aluetta edustavat henkilöt.

17.  Laatia lajille ohjesääntö ja ylläpitää säännöstöä.

18.  Huolehtia kaikista niistä tehtävistä, joita ei ole erityisesti määrätty practicalparlamentille.