Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja: Poliisin aselupakäytäntö ampuma-aselain mukainen
15.12.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Apulaisoikeusasimies Jussi Pajuojan mukaan poliisin ylijohdon ampuma-aselain soveltamisesta antamia "ohjeita ei voida pitää nykyisen ampuma-aselain vastaisina, koska laki jättää soveltajalleen varsin paljon harkintavaltaa". Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto tiedotti apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätöksestä tiistaina 15. joulukuuta.

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston tiedote kokonaisuudessaan:

Poliisin antamien ohjeiden tulee pysyä lain puitteissa

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa useisiin kanteluihin antamassaan päätöksessä, että poliisi muutti aselupakäytäntöään ilman lainmuutosta. Tämä herättää kysymyksen, onko lainsäätäjä ohitettu?

Oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa arvosteltiin sisäasiainministeriön poliisiosaston syksyllä 2008 antamia ampuma-aselupia koskevia ohjeita. Kanteluissa arvosteltiin muun muassa sitä, että käsiaseiden hallussapitoluvat tulisi ohjeen mukaan antaa aina määräaikaisina. Kantelijat viittasivat siihen, että ampuma-aselain mukaan hallussapitolupa myönnetään toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi.

Kantelijat arvostelivat myös vaatimusta lääkärintodistuksen esittämisestä. Samoin pidettiin kohtuuttomina niitä uusia vaatimuksia, joita ohjeet asettavat ampumaharrastuksen osoittamiselle.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan poliisin ylijohdon pyrkimys yhtenäisiin käytäntöihin valtakunnallisella ohjauksella on sinänsä perusteltua. Ohjeiden tulee kuitenkin perustua lakiin ja pysyä sen puitteissa.

Kanteluissa arvosteltu ohjeistus on osin ollut hyvin pitkälle menevää, mitä korostaa ohjeiden määräävä ja vaihtoehdoton muotoilu. Poliisin ylijohto ei kuitenkaan voi yleisen johto- ja ohjausvaltansa perusteella oikeudellisesti sitovasti määritellä, miten ampuma-aselakia tulee yksittäistapauksessa soveltaa.

Pajuoja kuitenkin katsoi, että ohjeita ei voida pitää nykyisen ampuma-aselain vastaisina, koska laki jättää soveltajalleen varsin paljon harkintavaltaa.

Eduskunta ottaa parhaillaan kantaa kanteluissa tarkoitettuihin ja muutoinkin ampuma-aselupien sääntelyn tarpeeseen liittyviin kysymyksiin. Useat ohjeiden menettelytavat on hallituksen esityksessä 106/2009 nostettu lain tasolle. Ampuma-aselain muutosten saattaminen lainsäätäjän käsiteltäväksi on Pajuojan mukaan erittäin perusteltua.

Apulaisoikeusasiamies saattoi käsityksensä sisäasiainministeriön poliisiosaston tietoon.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös, dnro 4564/2/09, jonka liitteenä on sisäasiainministeriön poliisiosaston arpajais- ja asehallinnon selvitys Poliisiosaston antamien ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koskevista ohjeista, SMDno/2008/1480.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, puh. (09)432 3334.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös liitteenä.