SAL tiukkana EU-direktiivistä – ei
9.12.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) on lähettänyt lausuntonsa Hallintovaliokunnalle liittyen Euroopan komission suunnitelmiin ampuma-asedirektiivin muuttamiseksi.

Ampumaurheiluliitto kiinnittää tiistaina 8. joulukuuta päivätyssä lausunnossaan huomiota pääsääntöisesti vain kohtiin, joilla on vaikutusta urheilulliseen toimintaan, mutta toteaa lausunnossaan, että suunnitelluilla muutoksilla tulee olemaan toteutuessaan erittäin merkittäviä vaikutuksia ampuma-aseiden hankkimiseen ja hallussapitoon sekä asekeräilyyn ja ampumaharrastuksen eri muotoihin ei yksin Suomessa, vaan myös koko eurooppalaiseen ja kansainväliseen ampumaurheiluun.

Ampumaurheiluliitto on julkaissut ja lähettänyt kannanottonsa asiaan liittyen jo aikaisemminkin (mm. 12.11. ja 28.11.). Myös näissä lausunnoissa liitto toteaa yksiselitteisesti, ettei se hyväksy lailliseen ampumaharrastus- ja kilpaurheilutoimintaan kohdistuvia kiristyksiä, mutta tukee muiden ampumaharrastusjärjestöjen ja Valtioneuvoston esityksen tavoin toimia laittomien aseiden pois kitkemiseksi. Liitto pitää Suomen nykyistä harrastus- ja kilpailutoiminta säätelevää aselainsäädäntöä riittävänä. Lausunnoissa ilmaistujen kannanottojen mukaan urheiluammuntaa rajoittavat muutokset eivät ole hyväksyttäviä, mutta luonnollisestikin kaikki rikollinen toiminta on äärimmäisen tuomittavaa.

Ampumaurheiluliittoon kuuluu 304 jäsenseuran kautta noin 34 000 jäsentä. Ampumaurheilu on elinkaariurheilua: nuorimmat ovat alle 8-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita. Kilpasarjoja on kaikille ikäluokille, molemmille sukupuolille ja vammaisurheiluluokille.

Ampumaurheiluliiton toiminta on liikuntalain alaista toimintaa, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee.

Ampumaurheilua harrastetaan kahdeksassa lajiryhmässä, joissa jokaisessa on useita eri lajeja. Olympialajeja on viisitoista ja ei-olympialajeja useita, esimerkiksi practicalin lajiryhmässä on 20 eri lajia ja siluetissa neljätoista. Tunnusomaista näille on, että lähes jokaista lajia harrastetaan omalla tarkoitukseen sopivalla ja urheilijan ominaisuuksiin räätälöidyllä urheiluvälineellä eli urheilija omistaakin useita eri aseita.

Ampumaurheilu on kuulunut nykyaikaisten olympialaisten ohjelmaan sen alusta alkaen, sillä nykyaikaisten olympialaisten perustajana pidetty ranskalainen Pierre de Coubertin oli myös ampumaurheilun harrastaja (pistooliammunta).

Viime vuoden aikana Ampumaurheiluliitossa järjestettiin liitto- ja aluetasolla 350 kilpailua, joista 44 oli SM-kilpailuja. Urheiluammunnassa kilpaillaan myös kansainvälisellä tasolla laajalti lajeissa, joihin mahdolliset kiristysmuutokset tulisivat merkittävästi vaikuttamaan (mm. yksi olympialaji, useat kansalliset pistoolilajit ja practical-lajit).

Esitetyt muutokset koskettaisivat samoin myös Reserviläisurheiluliiton ja mahdollisesti myös metsästysammunnan Kansainvälisen liiton FITASC:n alaisia kilpailulajeja. EU:n esittämä asekielto johtaisi monien lajiemme harrastuksen loppumiseen. Niiden mahdollinen loppuminen aiheuttaisi satojen miljoonien eurojen vaikutukset koko ampumaharrastajakunnalle.

Ampumaurheiluliitto painottaa, että liittojen toiminta on vastuullista ja kurinalaista, ja kansainvälisten liittojen säännöt säätelevät toimintaa tiukasti. Urheiluammunnassa toiminta on aina ohjattua ja järjestäytynyttä ja mm. ihmisen aseella osoittaminen tai tähtääminen on kaikissa tilanteissa ehdottomasti kiellettyä ja johtaa suorituksen välittömään hylkäämiseen.

Ampumaradoilla tapahtuvaa urheiluammuntaa ei missään olosuhteissa tule sekoittaa minkäänlaiseen rikolliseen toimintaan tai terrorismiin. Ampumaurheilijoiden käyttämät haulikot, kiväärit ja pistoolit ovat kansainvälisten liittojen sääntöjen mukaisia urheiluvälineitä, joiden hankkiminen on jo nyt viranomaisten taholta tarkoin säädeltyä ja niitä säilytetään viranomaisten määräämällä tavalla.

Ampumaurheiluliiton mielestä luvan myöntämisen sitominen vain joihinkin yksittäisiin laillisen harrastamisen lajeihin ja vakiintuneeseen harrastus- ja kilpaurheilutoimintaan tulee ongelmalliseksi lajien kehittyessä (esim. KOK:n toiveet, ISSF:n, IPSC:n jne. sääntömuutokset) eikä välttämättä parantaisi aseturvallisuutta.

Lausunnossa todetaan myös, että itselataavien aseiden kieltäminen on vakiintuneen harrastus- ja kilpaurheilutoiminnan kannalta ongelmallista eikä välttämättä parantaisi aseturvallisuutta. Aseiden lipaskapasiteetin kategorinen rajoittaminen ei ole ratkaisu aseturvallisuudelle. Tarvetta aseiden ominaisuuksille tulee arvioida harrastettavien lajien suhteen, ei teoreettisen tulivoiman perusteella.

Ampumaurheiluliitto ei myöskään näe hallussapitolupien määräaikaisuuden vaikuttavan aseturvallisuuteen. Lupien määräaikaisuus lisää vain viranomaisten työmäärää ja byrokratiaa. Suomessa sisäministeriö on juuri kehittämässä aselupien hallintoon liittyviä menettelyitään nimenomaan työmäärän vähentämiseksi ja kunnollisten kansalaisten aselupiin liittyvän asioinnin sujuvoittamiseksi.

Ampumaurheiluliitto toteaa, että EU:n suunnitelluilla muutoksilla tulisi olemaan toteutuessaan erittäin merkittäviä vaikutuksia ampuma-aseiden hankkimiseen ja hallussapitoon sekä asekeräilyyn ja ampumaharrastuksen eri muotoihin Suomessa. Vaikutukset kohdistuisivat urheiluammunnan lisäksi etenkin reserviläisten omaehtoiseen ampumaharjoitteluun vaikuttaen maanpuolustukseen ja myös sen uskottavuuteen.

Ampumaurheiluliiton mielestä direktiivin ja kansallisen lainsäädännön muutosten pitää keskittyä laillisen aseen omistuksen ja ampumaurheiluharrastuksen sekä kilpailemisen rajoittamisen sijasta laittoman asekaupan ja laittomien aseiden hallussapidon vastaiseen taisteluun. Ampumaurheiluliitto korostaakin, että urheiluammunta on vastuullista nuoriso- ja harrastustoimintaa sekä menestyvä huippu-urheilulaji – sillä ei ole mitään tekemistä rikollisen toiminnan ja terrorismin kanssa.

Lisäksi Ampumaurheiluliitto esittää, että EU:n ja Suomen tulee luoda pitkäjänteinen ja selkeä aselainsäädännön linja, jonka mukaan johdonmukaisesti toimitaan. Linja tulee luoda yhteistoiminnassa harrastajakunnan kanssa. Lakeihin ei tule tehdä hätiköityjä muutoksia, joiden merkitystä turvallisuudelle ja muita vaikutuksia ei ole selvitetty.

SAL:n aiemmat kannanotot:
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/?x1759=14058940
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/?x43=13934263
 

Liitteet