SAL kritisoi Poliisihallituksen aselupakäytäntöjä koskevaa esitystä
24.9.2021 klo 14:29
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitto kritisoi Poliisihallitukselle antamassaan lausunnossa aselupakäytäntöjä linjaavan ohjeen luonnosta.

Suomen Ampumaurheiluliitto antoi elokuussa lausuntonsa Poliisihallitukselle aselupakäytäntöjä linjaavan ohjeen luonnoksesta. Ampumaurheiluliitto pitää erittäin tärkeänä, että Suomessa saadaan käyttöön ampumaharrastajien yhdenvertaista, lakiin perustuvaa kohtelua koko maassa edesauttava ohje.

Ampumaurheiluliiton mukaan hallinnollisella ohjeistuksella ei saa aiheuttaa ristiriitaa voimassa olevan lainsäädännön eikä yleensä oikeudenkaan kanssa. Ohjeet eivät voi ohittaa lakeja tai asetuksia saati perustuslakia.

Aselupakäytäntöjä linjaava ohjeluonnokseen oli kirjattu vähimmäisvaatimuksena aseluvan myöntämiselle, että lajilla on suomenkieliset säännöt ja että sitä ylipäätään harrastetaan jossain rekisteröidyssä seurassa. Ampumaurheiluliitto huomauttaa, ettei sääntöjen suomenkielisyysvaatimus voi olla rajoittavana tekijänä lupia myönnettäessä nykymaailmassa: ”Kielirajoite loukkaa maamme ruotsinkielisen lajiliiton oikeutta kehittää ampumaharrastusta toisella kotimaisella virallisella kielellä.”

Luonnoksessa on yksityiskohtaisesti lueteltu erilaisia rikoksia, joista aiheutuu joko estevaikutus uuden luvan saamiselle tai aiemmin saadun luvan peruutus. Nämä listat perustuvat tiettyjen rikosten osalta suoraan lakiin, mutta suurimman osan kohdalta ne eivät perustu lakiin, Ampumaurheiluliitto toteaa.

”Estevaikutusten määrittelyt ohjeessa tiukentavat linjauksia nykyisestään. Kuitenkin kansallinen lainsäädäntö on myöntämisedellytysten osalta säilyttänyt perusrakenteen. Herää kysymys, onko olemassa yleistä perustetta lainsäädännön puolella tiukennukseen? Tiukennus näkyy peruutusperusteiden automaattisena listauksena luvan myöntämisen esteeksi. Toki suuri osa rikosnimikkeistä on sellaisia, että niiden lupaharkinnassa katsotaan usein muodostavan esteen. Kuitenkin edellyksenä on lisäksi Suomen lain mukaan aina, onko henkilö käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma-aseita. Aiemmin mainittu syy-yhteys ei ole siis pääteltävissä muiden kuin säännöksessä mainittujen tekojen osalta pelkistä rikosnimikkeistä”, sanoo Ampumaurheiluliiton varapuheenjohtaja Antti Hannula.

Ampumaurheiluliiton mukaan ampuma-aselupien peruuttamisen osalta lupakäytäntöjä linjaava ohje menee selkeästi kansallisen lainsäädännön yli. Ohjeessa pyritään laventamaan estevaikutuksen tai peruutuksen aiheuttavia tai mahdollisesti aiheuttavia rikoksia tavalla, joka ei perustu Suomessa voimassaolevaan lakiin. Ampumaurheiluliitto näkee ongelmallisena, että poliisilla olisi näin mahdollisuus asettaa hallinnollisia seuraamuksia, jotka luvan haltija kokee rangaistuksen kaltaisina, luvan haltijan lisärangaistuksina kokemia asioita rikosasiassa, josta on jo saatu tuomio. Rangaistus tulisi tulla tuomioistuimelta, ei poliisilta.  ”Listassa on mm. lieviä talousrikoksia, joiden ei kukaan voine osoittavan sellaista vaarallisuutta tms., jota laki tarkoittaa. Tässä ei saa käyttää poliisin mielivaltaa, vaikka se olisikin samanlaista kaikkialla maassa.”

Luonnoksessa luetellut rikokset ovat vakavuusasteeltaan hyvin erilaisia, pienimmillään sakkorangaistuksia. Ampumaurheiluliitto katsoo, että luettelo on nykyisellään liian laaja. On selvää, että aseiden hallussapitoon soveltumattomilta henkilöiltä on evättävä uusi lupa tai peruttava olemassa oleva. Luonnoksessa määritellyllä tavalla tilanne johtaisi kuitenkin siihen, että ampumaharrastajan tulee olla merkittävästi keskivertokansalaista lainkuuliaisempi, jos poliisi voi puuttua mahdolliseen aiempaan rikokseen täysin liittymättömään yksilön harrastustoimintaan. Ampumaurheiluliiton mukaan estevaikutukset tulisi siksi ohjeen tasolla rajata rikoksiin, jotka vaarantavat yleistä turvallisuutta, henkeä ja terveyttä ja joista tuomiona on vankeusrangaistus.

Liiton näkemyksen mukaan ohje ei saa tukea voimassaolevasta lainsäädännöstä eikä sen tarkoituksesta. Ohje laskee olennaisella tavalla kynnystä, jonka perusteella luvat voidaan jättää hakemuksesta huolimatta myöntämättä tai jo myönnetyt luvat voidaan peruuttaa. Ohje ei edesauta tuollaisenaan poliisin monipuolista ja tapauskohtaista harkintaa lupamenettelyssä.

Luonnokseen listatut ampumaurheilun lajitiedot ovat puutteellisia ja osin virheellisiä. Ampumaurheiluliiton näkemyksen mukaan ohjeessa ei pitäisi luetella nykyisiä ampumaurheilun lajeja ja niissä käytettävää kalustoa, sillä nämä tiedot vanhenevat nopeasti. Ohjeena tulisi olla tarkistaa aina asianomaisen liiton sivuilta ajantasaiset tiedot kunkin lajin kilpailu- ja harjoitustoiminnassa käytettävistä aseista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: SAL Lausunto lupakäytäntöjä linjaavasta ohjeesta