Miksi ampumarata tarvitsee ympäristöluvan?

Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin mukaan sellaiseen toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristölupa vaaditaan kaikilta ampumaradoilta, joskin lain tarkoittamille vähäisille ampumaradoille, joilla ei ammuta haulikolla ja jotka eivät sijaitse pohjavesialueella, riittää ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyn takia on tosin tehtävä ympäristölupahakemusta vastaavaa selvitystyötä. Ympäristölupaan liittyvä lupaharkinta on tyypiltään oikeusharkintaa erotuksena tarkoituksenmukaisuusharkinnasta eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lupa on myönnettävä, ellei ole lakiin perustuvaa syytä hylätä hakemusta. Lupaviranomainen antaa ratkaisunsa hakemuksen perusteella, hän ei voi muuttaa päätöksellään hakemusta olennaisesti toiseksi. Lupamenettelyn tavoitteena on, että ampumaradan toiminta jatkuu kaikkien lajiratojen osalta kohtuullisin lupaehdoin (ei turhaa seurantaa, ei perusteettomia mittauksia, ei turhia kunnostuskustannuksia). Kun ympäristölupa on olemassa, on se myös vahva lupa toimia.

Carbage in, carbage out tai diamond in, diamond out

Ympäristölupa määrittelee hyvin pitkälti sen, että jatkuuko ampumaradan toiminta eli ympäristöluvan hakuprosessi kannattaa ottaa vakavasti, eikä sitä kannata tehdä ilman todellista ja luotettavaa asiantuntija-apua (ympäristölupahanke). Puutteelliset ja huonot lupahakemukset ja -prosessit tulevat erittäin suurella todennäköisyydellä aiheuttamaan ammattitaitoisesti tehtyä hakemusta enemmän kustannuksia, viemään aikaa ja energiaa,  pitkittämään lupaprosessia sekä minimoimaan onnistumisen todennäköisyyden. Huonojen hakemusten ja -päätösten vaikutukset kertautuvat tulevaisuudessa suurella todennäköisyydellä myös muiden ampumaratojen ympäristölupamenettelyissä.