Ympäristöohjelma

Ampumaurheiluliiton ympäristöohjelman tavoitteena on turvata monipuolisen, kattavan ja ympäristövastuullisen ampumarataverkoston toiminta, jolla on arvoa myös elinympäristöjen suojelussa erityisesti paahdeympäristön lajien osalta.  Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on varmistaa, että olemassa olevilla ja uusilla ampumaradoilla toiminnasta aiheutuvia mahdollisia ympäristöriskejä voidaan hallita parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita noudattaen. Seuraavassa vaiheessa edistetään tutkimusta osana ampumaradat uhanalaisten lajien elinympäristöinä ja ratojen luonnonhoitosuunnitelmien luomista.

Tavoitteeseen päästään seuraavilla toimenpiteillä

 • Vaihe 1
  • Edistetään tieteelliseen tietoon ja asiantuntijuuteen perustuvaa päätöksentekoa
  • Edistetään ympäristövastuullista käyttäytymistä ampumaratojen toiminnanharjoittajien kuten seurojen keskuudessa
  • Lisätään ymmärrystä ampumaratojen todellisista ympäristövaikutuksista
 • Vaihe 2
  • Edistetään tutkimussuunnitelmien laatimista yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja osallistutaan rahoituksen hakemiseen sekä luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen

Vuosina 2020–2022 toimenpiteitä toteutetaan Ampumaurheiluliitosta koordinoitavan ympäristölupahankeen kautta. Hankkeessa ovat mukana lisäksi Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto. Rahoitus tulee pääasiassa maa- ja metsätalousministeriöltä sekä Urlus-säätiöltä. Ympäristölupahankeen tavoitteena on laatia ympäristölupahakemus noin 200 ampumaradalle.

 • Ampumaratojen ympäristölupahakemusten laatiminen siten, että ne perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja asiantuntemukseen
 • Tietoisuuden lisäämiseen ampumaratojen parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteista ja yhteistyön kehittämiseen viranomaisten kanssa
 • Kannustetaan toiminnanharjoittajia pitkäjänteiseen ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen, johon kuuluu myös suvaitsevaisuus ja yhteistyökyky eri tahojen kanssa

Ympäristöohjelmaan liittyy myös jatkuva edunvalvonta- ja vaikuttamistyö kaikilla tasoilla (kansainväliset järjestöt, Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan komissio, ministeriöt, aluehallintovirastojen, ELY-keskusten ja kuntien viranomaiset) ja vaikuttaminen yleiseen tietoisuuteen ampumaharrastuksen ympäristöasioista.