Ympäristöohjelma

Ampumaurheiluliiton vuoden 2023 lopulla päivitetyn ympäristöohjelman tavoitteena on turvata monipuolisen, kattavan ja aidosti ympäristövastuullisen ampumarataverkoston toiminta, koska näin minimoimaan ampumaharjoittelun ympäristövaikutuksia. Tähän pyritään varmistamalla se, että ampumaratoja koskevat päätökset perustuvat tieteelliseen tietoon eikä asenteisiin. Näin toimien pystytään turvaamaan olemassa olevien ampumaratojen toiminta, voidaan pyrkiä avaamaan aiemmin tarpeettomasti suljettuja ampumaratoja ja rakentamaan uusia.

Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikilla toiminnassa olevilla ampumaradoilla toiminnasta aiheutuvia mahdollisia ympäristöriskejä voidaan hallita parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita noudattaen välttäen aikaisempien vuosikymmenten ympäristöhallinnosta peräisin olevia ylilyöntejä. Ympäristöohjelman tavoitteena on myös saavuttaa tilanne, jossa ampumaradan elinkaarta tarkastellaan laajempana kokonaisuutena, jolloin voidaan minimoida rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvat päästöt ja toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vuoden lopussa 2023 voimassa olevasta lainsäädännöstä ja ympäristölupakäytäntöjen toimimattomuudesta johtuen ampumaratojen hallinnoinnin ja toiminnan suunnittelu on ollut hyvin lyhytnäköistä ja ympäristöviranomaispäätökset ennalta-arvaamattomia, mistä syystä ympäristöhallinnossa ei ole huomioitu kokonaisvaltaista kestävyyttä ampumaratatoiminnassa. Tähän tavoitellaan merkittävää muutosta.

Pääasiallisen tavoitteena ympäristöohjelman toimenpiteillä on konkreettisuus ja vaikuttavuus.

Toimenpiteet ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi

  • Ympäristötyöhön liittyy oleellisesti jatkuva ja intensiivinen edunvalvonta-, vaikuttamis- ja kehittämistyö. Tämä tapahtuu kaikilla tasoilla yhteistyössä kaikkien maamme asealan toimijoiden kanssa (Poliisihallitus, eduskunta, ministeriöt, kansainväliset järjestöt, Euroopan komissio ja parlamentti). Kaikissa ampumaratoihin ja ampumiseen liittyvissä asioissa päätösten tulee perustua faktoihin, tieteelliseen tietoon ja asiantuntijuuteen.
  • Ampumaratojen ympäristöryhmän toiminta jatkuu vähintään nykyisellä kokoonpanolla. Vuonna 2020 alkaneessa hankkeessa ovat Suomen Ampumaurheiluliiton lisäksi mukana Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto sekä Suomen Ampumahiihtoliitto vuoden 2022 alusta alkaen. Rahoitus on tullut maa- ja metsätalousministeriöltä, Urlus-säätiöltä sekä jäsenjärjestöiltä vuosina 2020–2023. Vuonna 2023 rahoitusta on saatu myös Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä. Valtion talousarvioesityksessä on esitetty Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle rahoitusta ampumaratojen ympäristölupahankkeelle vuosiksi 2024–2027. Hankkeessa työskentelee 7,5–8 ympäristöasiantuntijaa. Suomen Ampumaurheiluliitto on lisäksi irrottanut ympäristö- ja olosuhdepäällikkönsä hankkeeseen 90-prosenttisesti. Hankkeessa laaditaan ampumaratojen ympäristölupahakemuksia siten, että ne perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon, eritysasiantuntemukseen sekä edistävät pitkäjänteistä ja kestävää ampumaratojen hallinnointia. Samalla edistetään myös ympäristövastuullista käyttäytymistä ampumaratojen toiminnanharjoittajien kuten seurojen keskuudessa. Tähän kuuluu myös suvaitsevaisuus ja yhteistyökyky eri tahojen kanssa sekä pitkälle suuntautunut taloudellinen varautuminen mahdollisiin ympäristövastuukysymyksiin.
  • Edistetään ympäristövastuullisuutta edistäviä lainsäädäntömuutoksia. Kestävän ampumaratatoiminnan tavoittelu edellyttää merkittäviä muutoksia lainsäädäntöön. Ensinnäkin ampumaratoja koskeva sääntely siirretään pois ympäristöministeriön toimialalta sisäministeriöön ja uudistetaan ympäristöturvallisuutta koskeva lainsäädäntö sekä lupajärjestelmä.
  • Osallistutaan uusien ympäristövaikutuksia vähentävien innovaatioiden kehitystyöhön. Jatkuvasti kehittyvät parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteet ovat keskeisessä asemassa ampumaratojen ympäristönsuojelussa. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että ympäristöä koskeva sääntely perustuu todellisiin ja todennettavissa oleviin ympäristöriskeihin, ei varovaisuusperiaatteeseen.
  • Edistetään hankkeita, jotka tukevat ampumarataverkoston hyödyntämistä luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Tieteellisten tutkimusten perusteella ampumaradoilla ja -alueilla on merkitystä erityisesti uhanalaisten paahdeympäristöjen lajien elinympäristöinä. Ympäristöohjelman laajempana tavoitteena on selvittää mahdollisuudet hyödyntää maamme olemassa olevaa vajaata 700 ampumarataa uhanalaisten lajien suojelussa. Luonnonhoitonäkökulma huomioidaan myös hallitusohjelman tavoitteena olevien 300 uuden ampumaradan osalta.
  • Ympäristöohjelman puitteissa edistetään erityisesti liikkumisesta aiheutuvien päästöjen vähentämistä. Tätä toteutetaan muun muassa kompensoimalla lentopisteillä pakollisten lentojen aiheuttamia ilmastopäästöjä. Suomen Ampumaurheiluliiton henkilöstön liikennepäästöjä minimoidaan siirtymällä mahdollisuuksien rajoissa käyttämään tarvittavina työsuhdeautoina sähkö- ja hybridiautoja.
  • Kaikissa tavoitteissa ja toimenpiteissä on oleellista säilyttää notkeus ja joustavuus, koska tilanteet elävät ja tietoa tulee lisää.

Lue Ampumaurheiluliiton ympäristöohjelma kokonaisuudessaan täältä.